ค้นหาใน SCBX

แนะนำในเว็บไซต์ SCBX

สนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Economy) ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนใน หลากหลายรูปแบบ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การลงทุนสู่ Net Zero

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจและภาคีเครือข่าย ตลอดจนแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน

บริหารจัดการทรัพยากร อย่างรับผิดชอบ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐานสากล

สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน เพื่อร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

สร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

เส้นทางความยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมโอกาสและความเป็นไปได้ที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้าง ผลกระทบเชิงบวกสู่ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

By |2023-11-03T12:54:00+07:0015/07/2023|SCBX Sustainability|0 Comments

นโยบายความยั่งยืน

SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

By |2023-10-26T10:59:18+07:0015/07/2023|SCBX Sustainability|0 Comments

เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Digital Ecosystem ที่ยั่งยืนพร้อมขีดความสามารถแห่งอนาคต เพื่อให้ธุรกิจและผู้คนในสังคมสามารถเติบโตและไปต่อท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด

By |2023-10-26T11:14:18+07:0015/07/2023|SCBX Sustainability|0 Comments

สังคมแห่งโอกาส

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ พร้อมสนับสนุน ‘ธุรกิจและคนตัวเล็ก’ ด้วยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผสานกับความเชี่ยวชาญของธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ

By |2023-11-03T10:24:04+07:0015/07/2023|SCBX Sustainability|0 Comments

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ พร้อมเป็นสะพานเชื่อมทุกความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon Economy) และร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม (Social Resilience)

By |2023-10-27T08:52:17+07:0015/07/2023|SCBX Sustainability|0 Comments
Go to Top