บริหารจัดการทรัพยากร
อย่างรับผิดชอบ

บริหารจัดการ
ทรัพยากร
อย่างรับผิดชอบ

เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทจะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบุคลากร รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จึงไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากยังส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 จากการปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการดำเนินงานของบริษัทจะมีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและบุคลากรรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จึงไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากยังส่งเสริมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ และสอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 จากการปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และการจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลัก 3Rs: Reduce (ลดการใช้) Reuse (นำกลับมาใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่) นอกจากนี้ จากการดำเนินนโยบาย Work from Anywhere ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สามารถลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ลดการใช้น้ำ และลดปริมาณของเสียได้อย่างต่อเนื่อง

ผลการดำเนิน
งานด้าน
สิ่งแวดล้อม

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศ โดยส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และการจัดการของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลัก 3Rs: Reduce (ลดการใช้) Reuse (นำกลับมาใช้ซ้ำ) และ Recycle (แปรรูปเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่) นอกจากนี้ จากการดำเนินนโยบาย Work from Anywhere ยังมีส่วนสำคัญที่ทำให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สามารถลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ลดการใช้น้ำ และลดปริมาณของเสียได้อย่างต่อเนื่อง

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลังงาน

การใช้น้ำ

การเกิดของเสียไม่อันตราย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลังงาน

การใช้น้ำ

การเกิดของเสียไม่อันตราย

Explore
Reaching Climate Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching Climate Neutrality

get to know sustainability

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

get to know sustainability

  • บริหารจัดการฟุตพริ้นท์ ขององค์กร

  • สนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การลงทุนสู่ Net Zero

  • สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

  • สร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน