สนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน

สนับสนุนการเงิน
ที่ยั่งยืน

นอกเหนือจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3 – Indirect Emissions) หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้า (Financed Emissions) ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดผ่านการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เอสซีบี เอกซ์ ริเริ่มจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG Accounting) ตามมาตรฐาน Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้า (Financed Emissions Baseline) โดยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์วางแผนจัดทำ Net Zero Roadmap เพื่อการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอและสนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกันได้ต่อไป

นอกเหนือจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3 – Indirect Emissions) หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้า (Financed Emissions) ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดผ่านการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

เอสซีบี เอกซ์ ริเริ่มจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG accounting) ตามมาตรฐาน Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) เพื่อให้ทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกในกรณีฐานจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้า (Financed Emissions Baseline) โดยอยู่ระหว่างการวิเคราะห์วางแผนจัดทำ Net Zero Roadmap เพื่อการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอและสนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำและบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกันได้ต่อไป

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Scope 3 (Financed Emissions)

แนวทางทางสนับสนุนการเงินด้านพลังงาน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ตระหนักดีว่าพลังงานมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ขณะเดียวกัน พลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของการเกิดก๊าซเรือนกระจกเป็นอันดับต้น ๆ ที่ส่งผลให้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์จึงได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงฟอสซิล (Statement on Fossil Fuel Financing) ซึ่งเบื้องต้นครอบคลุม 2 อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบสูง ได้แก่ ถ่านหิน (Coal) และน้ำมันและก๊าซธรรมชาตินอกเหนือรูปแบบทั่วไป (Unconventional Oil & Gas Financing)

นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังใช้เครื่องมือทางการเงินในหลายรูปแบบสนับสนุนทางการเงินให้แก่ลูกค้าและโครงการที่มุ่งบรรเทาผลกระทบหรือปรับตัวรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย

ในปี 2565 สนับสนุนการเงิน
เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนรวมกว่า

116,906

ล้านบาท

ส่งเสริมพลังงาน
หมุนเวียน

ด้วยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับพลังงานหมุนเวียนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จึงให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง ​

ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

ด้วยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับพลังงานหมุนเวียนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ กลุ่ม SCBX จึงให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง ​

Explore
Reaching Climate Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching Climate Neutrality

get to know sustainability

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

get to know sustainability

  • บริหารจัดการฟุตพริ้นท์ ขององค์กร

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การลงทุนสู่ Net Zero

  • บริหารจัดการทรัพยากร อย่างรับผิดชอบ

  • สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

  • สร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน