สร้างความตระหนักรู้
ให้แก่พนักงาน

สร้าง
ความตระหนักรู้
ให้แก่พนักงาน

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการสร้าง
ความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

ส่วนหนึ่งของ
ความมุ่งมั่นใน
การสร้างความ
ตระหนักรู้ให้แก่
พนักงาน

แนวทาง

imgMapping

การฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั่วไป

imgMapping

การฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเชิงลึก

imgMapping

การสื่อสารผ่าน
GO GREEN e-Newsletter
365 วัน ฉันจะทำเพื่อรักษ์โลก

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทั่วไป

ผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

พนักงานทั่วไป

เนื้อหา

 • นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
 • การลดปริมาณขยะด้วย ‘กลยุทธ์ 5R’
 • วิธีการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
 • วิธีประหยัดพลังงานในสำนักงาน
 • การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับอาคารขนาดใหญ่ ตามระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 และ ISO 45001:2018
 • ผู้ตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อม
 • แนวทางการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
 • แนวทางการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
 • แนวทางการใช้พลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงานภายในบ้าน
 • แนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการคัดแยกขยะ
 • แนวทางการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

แนวทาง

imgMapping

การฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั่วไป

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทั่วไป

เนื้อหา

 • นโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 • มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
 • การลดปริมาณขยะด้วย ‘กลยุทธ์ 5R’
 • วิธีการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
 • วิธีประหยัดพลังงานในสำนักงาน

แนวทาง

imgMapping

การฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมเชิงลึก

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารและพนักงานที่รับผิดชอบ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

เนื้อหา

 • การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม
 • การวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม
 • กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำหรับอาคารขนาดใหญ่ ตามระบบ มาตรฐาน ISO14001:2015 และ ISO 45001:2018
 • ผู้ตรวจประเมินภายในด้านสิ่งแวดล้อม

แนวทาง

imgMapping

การสื่อสารผ่าน
GO GREEN e-Newsletter
365 วัน ฉันจะทำเพื่อรักษ์โลก

กลุ่มเป้าหมาย

พนักงานทั่วไป

เนื้อหา

 • แนวทางการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน
 • แนวทางการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน
 • แนวทางการใช้พลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงานภายในบ้าน
 • แนวทางการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการคัดแยกขยะ
 • แนวทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

Explore
Reaching Climate Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching Climate Neutrality

get to know sustainability

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

get to know sustainability

 • บริหารจัดการฟุตพริ้นท์ ขององค์กร

 • สนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน

 • สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การลงทุนสู่ Net Zero

 • บริหารจัดการทรัพยากร อย่างรับผิดชอบ

 • สร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน