เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

เมล็ดพันธุ์
ดิจิทัล

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Digital Ecosystem ที่ยั่งยืนพร้อมขีดความสามารถแห่งอนาคต
เพื่อให้ธุรกิจและผู้คนในสังคมสามารถเติบโตและไปต่อท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นทีจะเป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้าง Digital Ecosystem ที่่ยั่งยืน
พร้อมขีดความสามารถแห่งอนาคต เพื่อให้
ธุรกิจและผู้คนในสังคมสามารถเติบโต
และไปต่อท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด

เราพร้อมผสานศักยภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเติมเต็มคุณค่าในทุกช่วงเวลาด้วยอนาคตดิจิทัลที่ยังยืน
เราพร้อมผสานศักยภาพเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อเติมเต็มคุณค่า
ในทุกช่วงเวลาด้วยอนาคต
ดิจิทัลที่ยังยืน

01 โซลูชันและความปลอดภัยทางดิจิทัล

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ พร้อมนำความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ในการคิดค้นและพัฒนานวัตกรรม ควบคู่ไปกับการลงทุนในเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อสร้างทางเลือกที่ส่งเสริมธุรกิจและไลฟ์สไตล์ ที่ยั่งยืนบนฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (CoE)

ศูนย์กลาง
แห่งความเป็น
เลิศ (CoE)

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้จัดตั้งศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ หรือ Center of Excellence (CoE) ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ดิจิทัลโซลูชันเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

ดิจิทัลโซลูชัน
เพื่อลูกค้า
ทุกกลุ่ม

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้คิดค้นโซลูชันและบริการด้านการเงินและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุมทั้งธนาคารดิจิทัล สินเชื่อดิจิทัล ระบบนิเวศดิจิทัล ตลอดจนสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรไปจนถึงบุคคลทั่วไป

ความปลอดภัยไซเบอร์

ความปลอดภัย
ไซเบอร์

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลที่เพิ่มสูงขึ้นตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงได้กำกับดูแลการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงและการปกป้องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วทั้งองค์กรอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

02 ทักษะดิจิทัลแห่งอนาคต

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งสร้างเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงานให้แก่พนักงานและกำลังคนในอนาคต รวมถึงทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพื้นฐานให้กับสังคมวงกว้าง เพื่อร่วมผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาว ควบคู่ไปกับการเข้าถึงโอกาสในการจ้างงานและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

พัฒนาทักษะด้านข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับพนักงาน

พัฒนาทักษะด้าน
ข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้กับพนักงาน

มุ่งยกระดับทักษะด้านข้อมูลและดิจิทัลของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ผ่านการออกแบบและดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ประยุกต์ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน

เสริมทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย

เสริมทักษะ
ดิจิทัลให้กับ
คนไทย

นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานมาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะและโครงการความร่วมมือในการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพและความสำเร็จในชีวิตให้กับคนไทย

Explore
Sustainability

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Sustainability

get to know sustainability

  • เส้นทางความยั่งยืน

  • นโยบายความยั่งยืน

  • สังคมแห่งโอกาส

  • เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

  • สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

  • รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

  • ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

  • รายงานและการเปิดเผยข้อมูล