ค้นหาใน SCBX

แนะนำในเว็บไซต์ SCBX

ผลิตภัณฑ์และบริการ ทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ โดยสร้างทางเลือกทางการเงินที่หลากหลายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการทำความเข้าใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินในระบบ (Underserved Group)

การส่งเสริมความสามารถและสุขภาพทางการเงิน

เสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงิน การบริหารรายรับ-รายจ่าย การออมเงิน การลงทุน ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและส่งเสริมการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ความคิดริเริ่มเพื่อกลุ่มเปราะบาง

เติมเต็มช่องว่างการให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงและการมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

ผสานความเชี่ยวชาญด้านการเงินและศักยภาพด้านเทคโนโลยี ขยายโอกาสทางอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (Micro-Small and Medium Enterprises: MSMEs) เพื่อระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงและยั่งยืน

สนับสนุนเทคคอมพานี และสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก

มุ่งนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีมาเสริมพลังบวกให้กับสตาร์ตอัปที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและเติบโต

ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

มุ่งสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชนในทุกช่วงวัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

Go to Top