ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

ส่งเสริม
การเรียนรู้และ
ความเป็นอยู่ที่ดี
ของสังคม

สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ด้วยตระหนักว่าประเทศและธุรกิจไม่สามารถพัฒนาและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากซึ่งความสมดุล
เอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
และบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะของพนักงานและคนในสังคม

การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้

เพราะเยาวชนในวันนี้คือกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาได้อย่างมั่นคงในวันข้างหน้า และการศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทโดยธนาคารไทยพาณิชย์ จึงริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสถาบันการศึกษาและครูอาจารย์ ผู้เป็นทั้งต้นแบบและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนโดยตรง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาเยาวชนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกระดับ

โครงการกล้าใหม่…ใฝ่รู้

สร้างคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ได้แก่

 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
 • การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)
 • การรู้จักทำงานร่วมกัน (Collaboration)
 • การสื่อสาร (Communication)

ผ่านกิจกรรมการแข่งขันแบบทีมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเยาวชน

โครงการ Connext ED

นำองค์ความรู้และเครื่องมือการพัฒนาการเรียนการสอนจากโครงการ CONNEXT ED มาขยายผลบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ‘โครงการระบบการเรียนรู้ Online ครูดิจิทัล’ www.khrudeegital.com

โครงการทุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนที่มีศักยภาพสูงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยที่มีคุณภาพ และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศ โดยสนับสนุนทุนให้แก่

 • สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 • สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการ Junior Science Talent Program (JSTP-SCB) โครงการ Young Scientist Competition (YSC)
โครงการทุนการศึกษาทั่วไป

ให้โอกาสทางการศึกษากับเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาจนถึงอุดมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสที่จะมีคุณภาพชีวิตในสังคมที่ดีขึ้น อาทิ

 • โครงการทุนเศรษฐกิจพอเพียง
 • โครงการทุนการศึกษาศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
 • โครงการทุนการศึกษาภายใต้มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และ
 • ทุนการศึกษาที่มอบผ่านสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โครงการพัฒนาอาชีวะ

ยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัลของนักศึกษา รวมถึงผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร และบุคลากรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

ธนาคารไทยพาณิชย์เชื่อว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์และประกอบกิจการตามบทบาทหน้าที่ในฐานะฟันเฟืองของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธนาคารจึงส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงการบรรเทาทุกข์บำรุงสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสม เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานรากและส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตนเอง

การบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในประเทศไทย

ด้วยทรัพยากรน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิต ธนาคารจึงสนับสนุนการดำเนินโครงการที่ช่วยให้ชุมชนมีแหล่งน้ำคุณภาพสำหรับ การอุปโภค การบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการป้องกันภัยจากน้ำท่วม น้ำแล้ง และการพัฒนาอาชีพ-สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วย

โครงการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค

นับตั้งแต่ปี 2551 ธนาคารร่วมสนับสนุนมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า (องค์การมหาชน) ในการบริหารจัดการนํ้าชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดทำแผนที่ผังนํ้าสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งนํ้า เพื่อให้มีแหล่งกักเก็บนํ้าที่จะช่วยป้องกันหรือบรรเทาปัญหานํ้าท่วม-นํ้าแล้งอย่างยั่งยืน รวมถึงการฟื้นฟูแหล่งนํ้าเดิม เพิ่มพื้นที่กักเก็บนํ้าสำหรับใช้ในการเกษตรและการพัฒนาระบบนํ้าดื่ม เป็นต้น

ในปี 2564 ขยายการสนับสนุนโครงการ ใน 12 จังหวัด

โครงการจัดหานํ้าอุปโภคบริโภค เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

นับตั้งแต่ปี 2557 ธนาคารร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ดำเนินโครงการ ‘จัดหานํ้าอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต’ ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนนํ้าทั่วประเทศ ด้วยการสนับสนุนถังบรรจุนํ้า เครื่องกรองนํ้า และสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น พร้อมจัดทำระบบกรองนํ้าดื่มโดยใช้โซลาร์เซลล์ ทั้งนี้ ในการดำเนินโครงการได้กำหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการชุมชนตั้งแต่ต้น เพื่อให้เกิดการดูแลรักษาอย่างยั่งยืนภายหลังการส่งมอบ

ในปี 2564 ช่วยให้นักเรียน และชุมชนใน 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา นครสวรรค์ สระแก้ว ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี

โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังภัยพิบัติทางนํ้าที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน และการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา

ธนาคารตระหนักในคุณค่าของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ จึงริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการสร้างเสริมจิตสำนึกรับผิดชอบและจิตสาธารณะ ผ่านโครงการ ‘SCB ชวนกันทำดี’ และกิจกรรมอาสาต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานจิตอาสาของธนาคารและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและส่งต่อคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติสู่คนรุ่นต่อไป

โครงการ OUR Khung BangKachao

ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมดำเนินโครงการ OUR Khung BangKacho ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2561-2565) ในรูปแบบประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน (34 องค์กร) และชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งได้รับการขนานนามจากนิตยสาร Times Asia ว่าเป็น ‘ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Urban Oasis)’ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอย่างยั่งยืน

ธนาคารได้จัดกิจกรรม ‘SCB ชวนกันทำดี’ ภายใต้ภารกิจของคณะทำงานพัฒนาเยาวชนและการจัดการขยะเพื่อพัฒนาพื้นที่สีเขียวในโครงการ OUR Khung BangKacho ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของการเป็นส่วนหนึ่งในการไปสู่เป้าหมายของการสร้างความเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) โดยสรุปได้ดังนี้

กิจกรรม ‘SCB ชวนน้องออมพร้อมรักษ์โลก’

ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนใน 4 โรงเรียนเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน โรงเรียนวัดบางกอบัว และโรงเรียนสำราญวิทยา

 • ตระหนักถึงปัญหาขยะ
 • มีจิตสำนึกในการร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
 • มีความรู้ด้านการใช้เงินและการลงบัญชีรายรับรายจ่ายผ่านการเล่นเกม
กิจกรรม ‘SCB ชวนกัน ปั่น ไป ปลูก’

พนักงานจิตอาสาของธนาคารกว่า 50 คน ร่วมปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นการเดินทางที่ช่วยลดมลภาวะ เพื่อนำต้นกล้ากว่า 200 ต้น ไปปลูกในบริเวณแปลงปลูกภายใต้การดูแลของธนาคารและชุมชนบางกอบัว โดยความร่วมมือกับชุมชนและผู้แทนคณะทำงานพื้นที่สีเขียวของโครงการ ‘เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่คุ้งบางกะเจ้า’

 กิจกรรม ‘ปั่น ปลูก สุข’

เป็นกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร โดยเชิญชวนผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่ใช้แล้วร่วมกิจกรรม

 • ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวราชพัสดุที่ธนาคารดูแลในโครงการ OUR Khung BangKachao
 • มอบหนังสือ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดบางกอบัว
 • ทำผ้ามัดย้อมด้วยสีธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของคุ้งบางกระเจ้า

โครงการไทยพาณิชย์รวมใจสู้ภัยโควิด 19

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไม่เพียงส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจไปทั่วโลก หากยังส่งผลกระทบต่อชีวิตของผู้คนในสังคมในทุกด้าน ธนาคารจึงได้ผนึกกำลังและสนับสนุนหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วน ดำเนินกิจกรรมที่จะมีส่วนบรรเทาผลกระทบทางสังคมและร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อให้ผู้คนสามารถดำเนินชีวิตตามปกติได้มากที่สุด

ศูนย์กระจายวัคซีน

จัดตั้งหน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ โดยสามารถให้บริการประชาชน มากกว่า 2 แสนคน

โรงพยาบาลสนาม

สนับสนุนทรัพย์สินของธนาคารเพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลสนาม จำนวน 2 แห่ง ที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดบุรีรัมย์ รวม 3,500 เตียง

 อุปกรณ์ทางการแพทย์

มอบเงินสนับสนุนและอุปกรณ์ในโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับการบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 อาทิ ก่อสร้างหอผู้ป่วยสนาม จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สนับสนุนชุดตรวจโควิด 19

โครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

เอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รณรงค์และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมออกหน่วยบริจาคโลหิต การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อขยายเครือข่ายผู้บริจาคไปยังพนักงานและ ประชาชนทั่วไป

ในปี 2564 ธนาคารได้ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคเลือด

25 ปีแห่งความมุ่งมั่น

“นับตั้งแต่ปี 2539 ธนาคารส่งมอบโลหิตจากจิตอาสาของทุกภาคส่วน
มากกว่า 585,000,000 ซีซี หรือคิดเป็น 3.9 ล้านชีวิต
ที่ได้รับความช่วยเหลือ”

25 ปีแห่งความมุ่งมั่น

“นับตั้งแต่ปี 2539
ธนาคารส่งมอบโลหิต
จากจิตอาสาของ
ทุกภาคส่วน มากกว่า
585,000,000 ซีซี
หรือคิดเป็น 3.9 ล้านชีวิต
ที่ได้รับความช่วยเหลือ”

Explore
Enriching Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching
Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching Life

Get to know the Enriching Live

Explore
Enriching
Life

Get to know the Enriching Live

 • ผลิตภัณฑ์และบริการ ทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

 • การส่งเสริมความสามารถและสุขภาพทางการเงิน

 • ความคิดริเริ่มเพื่อกลุ่มเปราะบาง

 • สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

 • สนับสนุนเทคคอมพานี และสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก