ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

ส่งเสริม
การเรียนรู้และ
ความเป็นอยู่ที่ดี
ของสังคม

ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

ด้วยตระหนักว่าประเทศและธุรกิจไม่สามารถพัฒนาและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปราศจากซึ่งความสมดุล
เอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม ครอบคลุมถึงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน
และบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญ
ของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเสริมสร้างจิตสาธารณะของพนักงานและคนในสังคม

การพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้

เพราะเยาวชนในวันนี้คือกำลังสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาได้อย่างมั่นคงในวันข้างหน้า และการศึกษาคืออาวุธที่ทรงพลังในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์จึงริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสถาบันการศึกษา และครูอาจารย์ ผู้เป็นทั้งต้นแบบและผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนโดยตรง เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคตต่อไป

ส่วนหนึ่งของโครงการความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาเยาวชน
ผลการดำเนินงานตั้งแต่ริเริ่มโครงการ

833 Scholarships

การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เชื่อว่าการมีคุณภาพชีวิตที่ดีช่วยให้ชุมชนสามารถสร้างสรรค์และประกอบกิจการตามบทบาทหน้าที่ในฐานะฟันเฟืองของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมถึงการบรรเทาทุกข์บำรุงสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสม เพื่อร่วมสร้าง เศรษฐกิจที่เข้มแข็งจากฐานรากและส่งเสริมชุมชนพึ่งพาตนเอง

การบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำในประเทศไทย

ด้วยทรัพยากรน้ำมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกชีวิต กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์จึงสนับสนุนการดำเนินโครงการที่ช่วยให้ชุมชนมีแหล่งน้ำคุณภาพสำหรับ การอุปโภค การบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ รวมไปถึงการป้องกันภัยจากน้ำท่วม น้ำแล้ง และการพัฒนาอาชีพ-สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนด้วย

ส่วนหนึ่งของโครงการความคิดริเริ่มด้านการพัฒนาเยาวชน


โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้ดำเนินการติดตั้งแผง Solar Cell สำหรับระบบกรองน้ำในโรงเรียนและระบบสูบน้ำประปาในชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภคบริโภคใน 13 จังหวัด

  • ภาคเหนือ: เชียงใหม่
  • ภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือ: นครราชสีมา, อุบลราชธานี, อุดรธานี, ขอนแก่น, สระแก้ว
  • ภาคใต้: สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ประจวบคีรีขันธ์
  • ภาคกลาง: นครปฐม, ลพบุรี, พิษณุโลก, นครสวรรค์
ตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการสามารถสร้างคุณค่าร่วมทางสังคมได้ดังนี้

โรงเรียน

60 แห่ง

ครู นักเรียน และประชาชน

มากกว่า 55,300 คน

ลดค่าใช้จ่ายโรงเรียน
ในการซื้อน้ำดื่ม (ต่อปี)

ลดค่าใช้จ่ายครัวเรือน
ในการซื้อน้ำดื่ม (ต่อปี)

ลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในการ
สูบน้ำประปาให้กับชุมชน (ต่อปี)

โครงการเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินโครงการ “เครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชน เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการในการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพในสองด้าน คือ ด้านเทคโนโลยีและด้านงานพัฒนาเชิงพื้นที่

5 พื้นที่ที่ได้รับความช่วยเหลือ
• ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
• ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
• ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสา

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ตระหนักในคุณค่าของการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ จึงริเริ่มและสนับสนุน การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการ OUR Khung BangKachao

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงได้ร่วมดำเนินโครงการ OUR Khung BangKacho ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 ปี (2561-2565) ในรูปแบบประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน (34 องค์กร) และชุมชนในคุ้งบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้า ซึ่งได้รับการขนานนามจากนิตยสาร Times Asia ว่าเป็น ‘ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย (Best Urban Oasis)’ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นต้นแบบการจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองอย่างยั่งยืน

โครงการไทยพาณิชย์รวมใจไทยให้โลหิต

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รณรงค์และอำนวยความสะดวกในการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนกิจกรรมออกหน่วยบริจาคโลหิต การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้าง การรับรู้เพื่อขยายเครือข่ายผู้บริจาคไปยังพนักงานและ ประชาชนทั่วไป

26 ปีแห่งความมุ่งมั่น

“นับตั้งแต่ปี 2539 ธนาคารส่งมอบโลหิตจากจิตอาสาของทุกภาคส่วน
มากกว่า 645,000,000 ซีซี หรือคิดเป็น 4.35 ล้านชีวิต
ที่ได้รับความช่วยเหลือ”

26 ปีแห่งความมุ่งมั่น

“นับตั้งแต่ปี 2539
ธนาคารส่งมอบโลหิต
จากจิตอาสาของ
ทุกภาคส่วน มากกว่า
645,000,000 ซีซี
หรือคิดเป็น 4.35 ล้านชีวิต
ที่ได้รับความช่วยเหลือ”

Explore
Enriching Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching
Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching Life

Get to know the Enriching Live

Explore
Enriching
Life

Get to know the Enriching Live

  • ผลิตภัณฑ์และบริการ ทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

  • การส่งเสริมความสามารถและสุขภาพทางการเงิน

  • ความคิดริเริ่มเพื่อกลุ่มเปราะบาง

  • สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

  • สนับสนุนเทคคอมพานี และสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก