คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหาร

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการเทคโนโลยี

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

ดร. กุลยา ตันติเตมิท

กรรมการ และกรรมการกำกับความเสี่ยง

ดร. ธิบดี วัฒนกุล

กรรมการ

กรรมการอิสระ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหาร

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

นายวินิจ ศิลามงคล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการบริหาร

นายชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร

กรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Our latest update

What’s new at SCBX

01/ 06

Explore
SCBX
Leadership

ทำความรู้จักเกี่ยวกับผู้บริหาร SCBX

Explore
SCBX Leadership

Get to know SCBX executives