ผู้บริหารระดับสูง

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

Chief Executive Officer

นายอารักษ์ สุธีวงศ์

Deputy Chief Executive Officer

นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

Chief Risk Officer

นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

Chief Legal Officer
Chief Compliance Officer

นางพัตราภรณ์ สิโรดม

Chief People Officer

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร

Chief Financial Officer

Mr. Dennis Thorsten Trawnitschek

Chief Technology Officer

นายนิพัทธ์ วัฒนาธิษฐาน

Chief Business Development Officer

นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร

Chief Customer Officer

นายเสถียร เลี้ยววาริณ

Chief Sustainability Officer

นายกฤตธี มโนลีหกุล

Chief Digital Platform Business Officer

นางสาวดาลัด ตันติประสงค์ชัย

Chief Operating and International Business Officer

Our latest update

What’s new at SCBX

01/ 06

Explore
SCBX
Leadership

ทำความรู้จักเกี่ยวกับผู้บริหาร SCBX

Explore
SCBX Leadership

Get to know SCBX executives