สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

สภาพ
ภูมิอากาศ
ที่ยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นบรรลุการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) ภายในปี 2050

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นบรรลุการเป็นกลุ่ม
เทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็น
ศูนย์ (Net Zero Commitment)
ภายในปี 2050

เราเปิดรับและเชื่อมต่อทุกความเป็นไปได้เพื่อให้
ทุกชีวิตก้าวต่อไปในสภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน
เราเปิดรับและเชื่อมต่อทุก
ความเป็นไปได้เพื่อให้ทุกชีวิต
ก้าวต่อไปในสภาพภูมิอากาศ
ที่ยั่งยืน

01 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์และเทคโนโลยีเพื่อโลก

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการร่วมผลักดันเป้าหมายที่จะจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) จึงได้ประกาศความมุ่งมั่นในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) จากการดำเนินงานภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050 พร้อมดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้ทุกภาคส่วนสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เส้นทางสู่ NET ZERO

เส้นทางสู่
NET ZERO

01 มุ่งสู่ ​Net Zero
Fintech

01 มุ่งสู่ ​Net Zero
Fintech

ยกระดับการบริหารจัดการภายในองค์กร

• โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยหรือระบบอาคารอัจฉริยะมาใช้
• ปรับเปลี่ยนสู่ยานยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด ภายในปี 2571
• ตลอดจนจัดหาไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 100% เป็นต้น

02 เสริมพลัง​
สร้างแรงจูงใจใน
การเปลี่ยนผ่าน​

02 เสริมพลัง​
สร้างแรงจูงใจ
ในการเปลี่ยนผ่าน​

เราเสริมสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านให้กับลูกค้า

สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 200,000 ล้านบาท ภายในปี 2030 สำหรับธุรกิจหรือโครงการที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนให้กับธุรกิจที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero ​

03 สร้างและเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศที่มุ่งสู่
Net Zero

03 สร้างและเชื่อมต่อ
ระบบนิเวศที่มุ่งสู่
Net Zero​​

ร่วมลงทุนในกองทุนระดับโลก

ร่วมลงทุนในกองทุนระดับโลกและบริษัทที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีในการดักจับและกักเก็บ การใช้ประโยชน์ รวมถึงการลดและการกำจัดคาร์บอน ในวงเงินเบื้องต้นที่ 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ​ พัฒนาหรือนำนวัตกรรมด้าน Climate Tech มาต่อยอดเชิงธุรกิจเพื่อสนับสนุนกลุ่มบริษัทและลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน

04 ปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากล​

04 ปฏิบัติตามมาตรฐาน
สากล​​​

นำมาตรฐานสากลมาใช้

1. การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) ​
2. การกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐาน Science Based Targets Initiative (SBTi)
3. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศตามมาตรฐาน Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

บริหารจัดการฟุตพริ้นต์ขององค์กร

บริหารจัดการ
​ฟุตพริ้นท์ของ
องค์กร​

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นปรับเปลี่ยนและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน

สนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน

สนับสนุนการ
เงินที่ยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Economy) ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนใน หลากหลายรูปแบบ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ​การลงทุนสู่ Net Zero ​

สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ​
การลงทุนสู่
Net Zero

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจและภาคีเครือข่าย ตลอดจนแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อร่วมสร้าง Ecosystem ที่ยั่งยืน

02 การบริหารประสิทธิภาพเชิงนิเวศ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นบริหารการใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานควบคู่ไปกับการส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เพื่อรักษาสมดุุลทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นต้นทุนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

บริหารจัดการทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ

บริหารจัดการ
ทรัพยากรอย่าง
รับผิดชอบ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินงานโดยบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐานสากล

สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

สร้างความ
ตระหนักรู้ให้
แก่พนักงาน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน เพื่อร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

สร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน

สร้างการมี
ส่วนร่วมใน
ห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

Explore
Sustainability

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Sustainability

get to know sustainability

  • เส้นทางความยั่งยืน

  • นโยบายความยั่งยืน

  • เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

  • สังคมแห่งโอกาส

  • เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

  • รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

  • ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

  • รายงานและการเปิดเผยข้อมูล