วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ

Vision

SCBX มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น The Most Admired Financial Technology Group in ASEAN โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ถึง 200 ล้านราย ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยแนวทางการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ นั้นจะไปในลักษณะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้นำในอุตสาหกรรมหลักๆ สร้างแพลตฟอร์มและ ecosystem ให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mission

SCBX มีพันธกิจที่มุ่งมั่นให้บริษัทในกลุ่มสามารถนำเสนอสินค้าและบริการด้านการเงินที่ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ เน้นความสะดวก ง่าย และความรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึงดูแลต้นทุนของการใช้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทฯ (To Make finance simple, accessible and affordable for all through the power of technology and Innovations)

  1. กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของกลุ่มธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  2. ประสานการทำธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิด Synergy และ การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน
  3. กำกับดูแลโดยเพิ่มความคล่องตัวให้บริษัทย่อยได้มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ มีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ และสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตและ ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน
  4. ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

Latest in
‘About SCBX’

ก้าวทันทุกข่าวสารความเคลื่อนไหว
‘เกี่ยวกับ SCBX’

Latest in
‘About SCBX’

What’s new at SCBX

01/ 06

Explore
About SCBX

ทำความรู้จักเกี่ยวกับ SCBX

Explore
About SCBX

Get to know SCBX