นโยบายความยั่งยืน

นโยบาย
ด้านความยั่งยืน

สำหรับดาวน์โหลด

นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นโยบายด้านภาษี

นโยบายด้าน
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านการส่งเสริม
การเข้าถึงทางการเงิน
อย่างทั่วถึง

นโยบายด้านการส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินอย่างทั่วถึง

นโยบายด้าน
การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน

นโยบายด้านการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นโยบายด้านภาษี

นโยบายด้านภาษี

Explore
Sustainability

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Sustainability

get to know sustainability

  • เส้นทางความยั่งยืน

  • เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

  • สังคมแห่งโอกาส

  • เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

  • สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

  • รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

  • ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

  • รายงานและการเปิดเผยข้อมูล