ค้นหาใน SCBX

แนะนำในเว็บไซต์ SCBX

บริหารจัดการฟุตพริ้นท์ ขององค์กร

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นปรับเปลี่ยนและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก การดำเนินงาน

สนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สนับสนุนลูกค้าในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Economy) ผ่านเครื่องมือทางการเงินที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนใน หลากหลายรูปแบบ

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การลงทุนสู่ Net Zero

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจและภาคีเครือข่าย ตลอดจนแสวงหาโอกาสการลงทุนที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อร่วมสร้าง ecosystem ที่ยั่งยืน

บริหารจัดการทรัพยากร อย่างรับผิดชอบ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องตามนโยบายและมาตรฐานสากล

สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน เพื่อร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

สร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

Go to Top