รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

รากฐาน
ความยั่งยืน
ที่แข็งแรง

การกำกับดูแลกิจการ การบริหารจัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตลอดจนการบริหารทรัพยากรบุคคล
และการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นรากฐานสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
การกำกับดูแลกิจการ การบริหาร
จัดการความเสี่ยง และการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ตลอดจนการบริหารทรัพยากร
บุคคล และการเคารพสิทธิมนุษยชน
เป็นรากฐานสำคัญสู่การเติบโต
อย่างยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ
การบริหารความเสี่ยงและการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นบูรณาการการกำกับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Governance, Risk Management, and Compliance: GRC) ในการบริหารงาน เพื่อให้บุคลากร กระบวนการ ข้อมูล และเทคโนโลยีประสานกันอย่างเป็นระบบสู่รากฐานการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแล
กิจการ

เอสซีบี เอกซ์ เชื่อมั่นในการกำกับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนและนำมาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องตามหลักการของหน่วยงานกำกับดูแลและแนวปฏิบัติสากล

การบริหารความเสี่ยง

การบริหาร
ความเสี่ยง

เอสซีบี เอกซ์ บริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผ่านการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การจัดการปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอย่างเหมาะสม ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร เพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพของการดำเนินธุรกิจในระยะยาว

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

การปฏิบัติตาม
กฎหมาย
ระเบียบ และ
ข้อบังคับ

เอสซีบี เอกซ์ มุ่งส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญขององค์กร ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการดำเนินงานสากลที่เกี่ยวข้อง

บุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เชื่อมั่นใน ‘ศักยภาพคน’ ที่เป็นแรงขับเคลื่อนภารกิจไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จ จึงมุ่งบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่คำนึงถึงความสอดคล้องระหว่างการสร้างขีดความสามารถ การเติบโตทางธุรกิจ และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน บนพื้นฐานความเท่าเทียม การมีส่วนร่วม และความเป็นอยู่ที่ดี

สร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ และบุคลากร
ที่มีศักยภาพ

สร้างขีด
ความสามารถ
ใหม่ ๆ และ
บุคลากรที่มี
ศักยภาพ

เอสซีบี เอกซ์ มุ่งสร้างขีดความสามารถใหม่ที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุด

กำหนดรูปแบบการดำเนินงานและการกำกับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ

กำหนดรูปแบบ
การดำเนินงาน
และการกำกับ
ดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ

เอสซีบี เอกซ์ จัดโครงสร้างองค์กรใหม่ที่รองรับแผนธุรกิจและสะท้อนตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตัวชี้วัดการดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการทำงานที่มีความชัดเจน

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่น่าชื่นชมที่คนอยากร่วมงาน
ด้วยมากที่สุด

มุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่
น่าชื่นชมที่คน
อยากร่วมงาน
ด้วยมากที่สุด

เอสซีบี เอกซ์ ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดค้น สร้างสรรค์นวัตกรรม และให้อิสระในการลองทำอะไรใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Innovation Culture)

สิทธิมนุษยชน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ตระหนักเสมอว่า ‘คนทุกคนเสมอภาคในสิทธิและศักดิ์ศรี’ จึงมุ่งปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทได้นำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) มาเป็นแนวปฏิบัติและบริหารจัดการองค์กร

เอสซีบี เอกซ์ กำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนและดำเนินการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence: HRDD) เพื่อให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สามารถป้องกัน บรรเทา และแก้ไขผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก รายงานสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

Explore
Sustainability

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Sustainability

get to know sustainability

  • เส้นทางความยั่งยืน

  • นโยบายความยั่งยืน

  • เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

  • สังคมแห่งโอกาส

  • เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

  • สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

  • ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

  • รายงานและการเปิดเผยข้อมูล