สร้างการมีส่วนร่วม
ในห่วงโซ่อุปทาน

สร้างการมี
ส่วนร่วมใน
ห่วงโซ่อุปทาน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้คู่ค้าทุกรายลงนามรับทราบ จรรยาบรรณคู่ค้าก่อนเริ่มงาน ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวระบุแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย อยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจโดยกำหนดให้มีการประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว รวมถึงสื่อสารนโยบายและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสื่อสารความมุ่งมั่นของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ให้คู่ค้าได้รับทราบด้วย

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้คู่ค้าทุกรายลงนามรับทราบ จรรยาบรรณคู่ค้าก่อนเริ่มงาน ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวระบุแนวปฏิบัติที่สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย อยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน และคำนึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ดำเนินการคัดเลือกคู่ค้าธุรกิจโดยกำหนดให้มีการประเมินประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว รวมถึงสื่อสารนโยบายและแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสื่อสารความมุ่งมั่นของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ให้คู่ค้าได้รับทราบด้วย

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง
สีเขียว

คู่ค้าลงนาม
รับทราบการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
แบ่งประเภทคู่ค้าตามความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ
คัดเลือกคู่ค้า
ตามหลักเกณฑ์
ด้าน ESG
ตรวจสอบและติดตามแนวปฏิบัติของคู่ค้า
ประเมินประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน
ของคู่ค้า

Explore
Reaching Climate Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching Climate Neutrality

get to know sustainability

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

get to know sustainability

  • บริหารจัดการฟุตพริ้นท์ ขององค์กร

  • สนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การลงทุนสู่ Net Zero

  • บริหารจัดการทรัพยากร อย่างรับผิดชอบ

  • สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน