SCBX ANNOUNCED 2023 NET PROFIT
SCBX ANNOUNCED 2023 NET PROFIT

เอสซีบี เอกซ์ ประกาศผลกำไรสุทธิ
ประจำไตรมาส 2 ของปี 2567

จำนวน 10,014 ล้านบาท

เอสซีบี เอกซ์ ประกาศผลกำไรสุทธิ
ประจำไตรมาส 2 ของปี 2567
จำนวน 10,014 ล้านบาท

Typhoon Hackathon 2024
Typhoon Hackathon 2024

กลุ่ม SCBX ผนึกกำลัง SambaNova
เพิ่ม “ไต้ฝุ่น” โมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่
บน Samba-1

พร้อมให้นักพัฒนา AI ทั่วโลกสามารถใช้งานได้แล้ววันนี้

กลุ่ม SCBX ผนึกกำลัง SambaNova
เพิ่ม “ไต้ฝุ่น” โมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่

บน Samba-1 พร้อมให้นักพัฒนา AI ทั่วโลกสามารถใช้งานได้แล้ววันนี้

Responsible AI HackFest Banner
Responsible AI HackFest Banner

งบการเงิน

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2566

งบการเงิน

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

ประจำปี 2566

การจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

SCBX ประกาศจับมือ WeBank
ธนาคารดิจิทัลชั้นนำในจีน
ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยี

SCBX ประกาศจับมือ WeBank
ธนาคารดิจิทัลชั้นนำในจีน
ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยี

กลุ่ม SCBX เข้าซื้อธุรกิจ
Home Credit Vietnam
ในสัดส่วน 100% จาก
Home Credit Group

กลุ่ม SCBX เข้าซื้อธุรกิจ Home Credit Vietnam
ในสัดส่วน 100% จาก Home Credit Group
01
06

Get Insight

บทความและเรื่องราวที่จะช่วยให้คุณก้าวล้ำหน้าในทุกการเปลี่ยนแปลง

SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ
เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค
ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน
SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่
อนาคตด้วยศักยภาพของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
หลากหลายธุรกิจ เรามุ่งมั่น
สู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยี
ทางการเงินระดับภูมิภาค
ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้าง
ศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

SCBX as The “Mothership”

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด มหาชน

SCBX as The Mothership Banner
SCBX as The Mothership Banner

ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนกับยานแม่ SCBX

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัดบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัทอื่นๆ มียุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม

ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนกับยานแม่ SCBX

SCBX มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจที่มีอนาคตและศักยภาพสูง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น

Sustainability
At SCBX

SCBX มุ่งมั่นขับเคลื่อนสมดุลทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
พร้อมโอกาสและความเป็นไปได้
ที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม
สร้างผลกระทบเชิงบวก
สู่ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Explore ESG cover image

เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

สร้าง Digital Ecosystem ที่ยั่งยืนพร้อมขีดความสามารถแห่งอนาคต

Explore valuable society cover image

สังคมแห่งโอกาส

สนับสนุน ‘ธุรกิจและคนตัวเล็ก’ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางสังคม

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

เป็นสะพานเชื่อมทุกความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

Explore environment for better life cover image

สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

มุ่งมั่นบรรลุการเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) ภายในปี 2050

Our Latest
Update

ก้าวทันทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวของ SCBX

01/ 06