ค้นหาใน SCBX

แนะนำในเว็บไซต์ SCBX

การกำกับดูแลกิจการ

เอสซีบี เอกซ์ เชื่อมั่นในการกำกับดููแลกิจการที่ดีว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการสร้างสรรค์คุณค่าที่ยั่งยืนและนำมาซึ่งความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องตามหลักการของหน่วยงานกำกับดูแลและแนวปฏิบัติสากล

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

เอสซีบี เอกซ์ มุ่งส่งเสริมพนักงานให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่สำคัญขององค์กร ซึ่งมีความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานการดำเนินงานสากลที่เกี่ยวข้อง

สร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ และบุคลากรที่มีศักยภาพ

เอสซีบี เอกซ์ มุ่งสร้างขีดความสามารถใหม่ที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุด

มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่น่าชื่นชม ที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคู่ค้าผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่่คำนึงถึงประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน เพื่อร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (CoE) 3 ด้าน

เอสซีบี เอกซ์ ได้จัดตั้ง ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ หรือ Center of Excellence (CoE) ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ดิจิทัลโซลูชันเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้คิดค้นโซลูชันและบริการด้านการเงินและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุมทั้งธนาคารดิจิทัล สินเชื่อดิจิทัล ระบบนิเวศดิจิทัล ตลอดจนสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรไปจนถึงบุคคลทั่วไป

พัฒนาทักษะด้านข้อมูลและ เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับพนักงาน

มุ่งยกระดับทักษะด้านข้อมูลและดิจิทัลของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลผ่านการออกแบบและดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุุคลากรที่่ประยุกต์ใช้รููปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน

เสริมทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย

นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานมาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะและโครงการความร่วมมือในการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพและความสำเร็จในชีวิตให้กับคนไทย

Go to Top