เส้นทางความยั่งยืน

เส้นทางความยั่งยืน

‘Opportunities for Everyone,
Possibilities Everyday’

‘Opportunities
for Everyone,
Possibilities
Everyday’

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมโอกาสและความเป็นไปได้ที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้าง
ผลกระทบเชิงบวกสู่ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สะท้อนชัดเจนผ่านพันธกิจที่ตั้งใจผลักดันให้การเงินเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน ผ่านการผสาน
ศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth) รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) และความตกลงปารีส (Paris Agreement)

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นขับเคลื่อนสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมโอกาสและความเป็นไปได้ที่เอื้อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมสร้างผลกระทบเชิงบวกสู่ระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สะท้อนชัดเจนผ่านพันธกิจที่ตั้งใจผลักดันให้การเงินเป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนผ่านการผสานศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึง (Inclusive Growth) รวมถึงสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Sustainable Development Goals: SDGs) และความตกลงปารีส (Paris Agreement)

กรอบยุทธศาสตร์ด้านความยั่งยืน

ด้วยตระหนักในทุกก้าวแห่งความรับผิดชอบและเชื่อในพลังแห่งการสร้างคุณค่าร่วม เป้าหมายของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จึงมิใช่เพียงการเป็นหนึ่งในองค์กรที่ยั่งยืนที่สุด หากยังมุ่งผลักดันโอกาสและทุกความเป็นไปได้ที่สนับสนุนให้ลูกค้าสามารถก้าวผ่านทุกการเปลี่ยนแปลงและเอื้อให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าภายใต้สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศที่สมดุล

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้กำหนดนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ 4 เสาหลัก ‘เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล สังคมแห่งโอกาส เศรษฐกิจเพื่ออนาคต และภูมิอากาศที่ยั่งยืน’ ภายใต้พันธกิจ ‘ทุกคนมีโอกาส ทุกวันเป็นไปได้ (Opportunities for Everyone, Possibilities Everyday)’ บนพื้นฐานที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเพื่อตอบแนวโน้มความท้าทายระดับโลก

การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้กำหนดโครงสร้างการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนในระดับกลุ่ม พร้อมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัทจนถึงบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านความยั่งยืนของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สอดคล้องตามนโยบายและกรอบยุทธศาสตร์ภายใต้การขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนบูรณาการแนวคิดและแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการและวัฒนธรรมการทำงานของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

การเข้าร่วมในโครงการริเริ่ม
ระดับประเทศและระดับโลก

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับองค์กรและโครงการความร่วมมือทั้งในระดับประเทศและระดับโลกทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
มาประยุกต์ในการดำเนินงานและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความพยายามของสังคมระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป็นสาขาของ WBCSD ในประเทศไทยที่มุ่งส่งเสริมความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับองค์กรภาคธุรกิจภายใต้แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ความริเริ่มของภาคเอกชนไทยที่จะเข้ามามีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน
สมาคมอีเควเตอร์ส่งเสริมและสนับสนุนให้
สถาบันการเงินนำหลักการ EP ไปปฏิบัติใช้สำหรับสินเชื่อโครงการ
โครงการความร่วมมือที่นำโดยภาคอุตสาหกรรม
เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมการเงินต่อความตกลงปารีส
โครงการความร่วมมือในภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักวิทยาศาสตร์ไว้
กรอบการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อช่วยให้บริษัทมหาชนและองค์กรต่าง ๆ เปิดเผยข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการภาคสมัครใจในการดำเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนสากลและสนับสนุนเป้าหมายของสหประชาชาติ
องค์กรสาธารณะที่มุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การสนับสนุนองค์กรที่มีแนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม หรือโครงการที่มุ่งเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและเสริมสร้างระบบนิเวศทางการเงินที่ทั่วถึง ทั้งนี้ การสนับสนุนนโยบายสาธารณะหรือองค์กรใด ๆ จะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอันตั้งอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จะไม่ทำการล็อบบี้ แต่งตั้งตัวแทน สนับสนุนองค์กร หรือสร้างความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกที่มีการดำเนินงานขัดกับหลักการหรือแนวทางการดำเนินงานของ
เอสซีบี เอกซ์ และ/หรือขัดต่อ หรือไม่สนับสนุนความพยายามที่จะจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ตามความตกลงปารีส

รางวัลและความสำเร็จ

ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices DJSI) ในกลุ่ม World Index และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ Top 5% S&P Global ESG Score ของอุตสาหกรรมธนาคารทั่วโลกในรายงาน The Sustainability Yearbook 2023
S&P Global
ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน FTSE4 Good Index Series ในกลุ่ม FTSE4 Good Emerging Index
FTSE Russell
ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG อยู่ในระดับ ‘A’
MSCI
ได้รับการประเมินผลการบริหารการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ในระดับ ‘C’
CDP
ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อดัชนีหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) และได้รับรางวัล SET Awards 2022

• กลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Commended
• รางวัล Best Asset Management Company Awards – ESG

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รางวัล Asia Sustainability Reporting Awards ครั้งที่ 7

• Asia’s Best Workplace Reporting ระดับ Gold
• Asia’s Best Sustainability Report (Design) ระดับ Bronze

CSRWorks International Pte Ltd
รางวัลองค์กรคาร์บอนต่ำและยั่งยืนประจำปี 2565 ระดับดาวรุ่ง
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

Explore
Sustainability

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Sustainability

get to know sustainability

  • นโยบายความยั่งยืน

  • เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

  • สังคมแห่งโอกาส

  • เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

  • สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

  • รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

  • ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

  • รายงานและการเปิดเผยข้อมูล