รู้จัก SCBX

ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืน
กับยานแม่ SCBX

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด บริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด และบริษัทอื่นๆ มียุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม SCBX ขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและการดำเนินงานตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การควบรวมกิจการ (M&A) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น

โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์อนาคต และมีโอกาสทางการเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนที่ดี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวและรอบคอบในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง และมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม

ร่วมเติบโต
อย่างยั่งยืนกับ
ยานแม่SCBX

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัดบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัทอื่นๆ มียุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม SCBX ขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและการดำเนินงานตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์

โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การควบรวมกิจการ (M&A) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ และการถอนการลงทุน (Divestitures) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์อนาคต และมีโอกาสทางการเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนที่ดี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวและรอบคอบในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง และมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม

A Future Made
By All Of Us

SCBX เป็นเสมือนยานแม่ที่จะมีบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจการเงิน ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน และดิจิทัลแพลตฟอร์มอีกหลายบริษัท เติบโตควบคู่กันไปกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม ภายใต้การบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและรายได้ที่คาดหวังของแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและการแข่งขัน และสร้างศักยภาพของกลุ่มธุรกิจการเงิน SCBX ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

Why SCBX ?

ทำไมถึงต้องเป็น SCBX

Why SCBX ?

ทำไมถึงต้องเป็น SCBX

ภายใต้เทรนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ บริการทางการเงินเริ่มมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะง่ายขึ้นและมีความเชื่อมโยงถึงกันแบบแทบไร้ขีดจำกัด เมื่อทุกอย่างไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล และมีเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ย่อมหมายความว่าความเชื่อมั่น จะขยับไปอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี

SCBX ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างกลุ่มธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต่อยอดจากธนาคารที่มีความแข็งแกร่งไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการใช้ฐานข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าในยุคดิจิทัล และเป็นผู้นำในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการเงินในโลกแห่งอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและศักยภาพทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กว้างขวางมากขึ้น

SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ
เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค
ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน
SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่
อนาคตด้วยศักยภาพของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
หลากหลายธุรกิจ เรามุ่งมั่น
สู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยี
ทางการเงินระดับภูมิภาค
ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้าง
ศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

Latest in
‘About SCBX’

ก้าวทันทุกข่าวสารความเคลื่อนไหว
‘เกี่ยวกับ SCBX’

Latest in
‘About SCBX’

What’s new at SCBX

01/ 06

Explore
About SCBX

ทำความรู้จักเกี่ยวกับ SCBX

Explore
About SCBX

Get to know SCBX