รู้จัก SCBX

ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืน
กับยานแม่ SCBX

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี 12 บริษัทภายใต้กลุ่มฯ ครอบคลุม 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจธนาคาร (Banking Business) ธุรกิจบริการทางการเงินดิจิทัลและสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Consumer and Digital Finance Business) ธุรกิจแพลตฟอร์มและเทคโนโลยี (Platform and Technology Business) รวมถึง Climate Technology

มุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม ดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัว รอบคอบในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง ตลอดจนมีขีดความสามารถและศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม

ร่วมเติบโต
อย่างยั่งยืนกับ
ยานแม่SCBX

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัดบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัทอื่นๆ มียุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม SCBX ขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและการดำเนินงานตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์

โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การควบรวมกิจการ (M&A) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ และการถอนการลงทุน (Divestitures) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์อนาคต และมีโอกาสทางการเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนที่ดี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวและรอบคอบในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง และมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม

A Future Made
By All Of Us

SCBX เป็นเสมือนยานแม่ที่จะมีบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจการเงิน ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน และดิจิทัลแพลตฟอร์มอีกหลายบริษัท เติบโตควบคู่กันไปกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม ภายใต้การบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รวมทั้งมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและรายได้ที่คาดหวังของแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและการแข่งขัน และสร้างศักยภาพของกลุ่มธุรกิจการเงิน SCBX ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

Why SCBX ?

ทำไมถึงต้องเป็น SCBX

Why SCBX ?

ทำไมถึงต้องเป็น SCBX

ภายใต้เทรนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ บริการทางการเงินเริ่มมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะง่ายขึ้นและมีความเชื่อมโยงถึงกันแบบแทบไร้ขีดจำกัด เมื่อทุกอย่างไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล และมีเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ย่อมหมายความว่าความเชื่อมั่น จะขยับไปอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี

SCBX ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างกลุ่มธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต่อยอดจากธนาคารที่มีความแข็งแกร่งไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการใช้ฐานข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าในยุคดิจิทัล และเป็นผู้นำในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการเงินในโลกแห่งอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและศักยภาพทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กว้างขวางมากขึ้น

SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่อนาคตด้วยศักยภาพของเทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากหลากหลายธุรกิจ
เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค
ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน
SCBX พร้อมขับเคลื่อนสู่
อนาคตด้วยศักยภาพของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
หลากหลายธุรกิจ เรามุ่งมั่น
สู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยี
ทางการเงินระดับภูมิภาค
ที่น่าชื่นชมที่สุดเพื่อสร้าง
ศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

Latest in
‘About SCBX’

ก้าวทันทุกข่าวสารความเคลื่อนไหว
‘เกี่ยวกับ SCBX’

Latest in
‘About SCBX’

What’s new at SCBX

01/ 06

Explore
About SCBX

ทำความรู้จักเกี่ยวกับ SCBX

Explore
About SCBX

Get to know SCBX