สังคมแห่งโอกาส

สังคมแห่ง
คุณค่า

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ พร้อมสนับสนุน ‘ธุรกิจและคนตัวเล็ก’ ด้วยการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผสานกับความเชี่ยวชาญของธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสทางสังคม ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ พร้อมสนับสนุน ‘ธุรกิจ
และคนตัวเล็ก’ ด้วยการนำความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี ผสานกับความเชี่ยวชาญ
ของธุรกิจและเครือข่ายพันธมิตรสู่การสร้าง
สรรค์นวัตกรรมและความคิดริเริ่มใหม่ ๆ
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ส่งเสริม
การเข้าถึงโอกาสทางสังคม ตลอดจนเสริม
สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้

เรามุ่งมั่นทำการเงินให้เป็นเรื่องง่ายและเข้าถึงได้สำหรับ
ทุกคนเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโอกาสอย่างทั่วถึง

เรามุ่งมั่นทำการเงินให้เป็นเรื่องง่าย
และเข้าถึงได้สำหรับทุกคน
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงโอกาส
อย่างทั่วถึง

01 บริการทางการเงินและดิจิทัลอย่างทั่วถึง

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน การลงทุน และสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยเฉพาะกลุ่ม Underserved ตามนโยบายด้านการส่งเสริมการเข้าถึงทางการเงินอย่างทั่วถึงของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เพื่อเสริมสร้างอิสรภาพและความมั่นคงทางการเงิน ตลอดจนลดช่องว่างทางดิจิทัลสู่การมีอนาคตที่ดีขึ้น

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

ผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินที่
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอย่างรับผิดชอบ โดยสร้างทางเลือกทางการเงินที่หลากหลายและทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ตลอดจนเหมาะสมกับความประสงค์ ความสามารถทางการเงิน และความสามารถในการทำความเข้าใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มที่เข้าไม่ถึงบริการทางการเงินในระบบ (Underserved Group)

การส่งเสริมความสามารถและสุขภาพทางการเงิน

การส่งเสริม
ความสามารถ
และสุขภาพ
ทางการเงิน

เสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางการเงิน การบริหารรายรับ-รายจ่าย การออมเงิน การลงทุน ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการเงิน เพื่อป้องกันการก่อหนี้เกินตัวและส่งเสริมการมีสุขภาพทางการเงินที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ความคิดริเริ่มเพื่อกลุ่มเปราะบาง

ความคิดริเริ่ม
เพื่อกลุ่มเปราะ
บาง

เติมเต็มช่องว่างการให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เพื่อลดข้อจำกัดในการเข้าถึงและการมีสุขภาพทางการเงินที่ดี

02 พลังเสริมธุรกิจและคนตัวเล็ก

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจสตาร์ทอัป ตลอดจนชุมชนและสังคมให้สามารถเติบโตอย่างเต็มศักยภาพผ่านการสร้างและเชื่อมโยงโอกาสในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเงิน ความรู้และทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อยกระดับความสามารถให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

สนับสนุน
ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและ
ขนาดกลาง

ผสานความเชี่ยวชาญด้านการเงินและศักยภาพด้านเทคโนโลยี ขยายโอกาสทางอาชีพและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง (Micro-Small and Medium Enterprises: MSMEs) เพื่อระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงและยั่งยืน

ลงทุนในบริษัทเทคคอมพานีและสตาร์ทอัป
ที่มีศักยภาพทั่วโลก

ลงทุนใน
บริษัทเทค
คอมพานีและ
สตาร์ทอัป
ที่มีศักยภาพ
ทั่วโลก

มุ่งนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและทรัพยากรที่มีมาเสริมพลังบวกให้กับสตาร์ตอัปที่มีความสามารถได้มีโอกาสแสดงศักยภาพและเติบโต

ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม

ส่งเสริมการ
เรียนรู้และ
ความเป็นอยู่ที่
ดีของสังคม

มุ่งสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชนในทุกช่วงวัย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสม

Explore
Sustainability

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Sustainability

get to know sustainability

  • เส้นทางความยั่งยืน

  • นโยบายความยั่งยืน

  • เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

  • เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

  • สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

  • รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

  • ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

  • รายงานและการเปิดเผยข้อมูล