ชีวิตที่ SCBX และวัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กรของเอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคนได้ เติบโตอย่างเต็มศักยภาพภายในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง และยอมรับความหลากหลาย

เราเห็นคุณค่าของความแตกต่างของพื้นฐานทักษะ ความสามารถและประสบการณ์ของทุกคนที่สามารถร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์เป็นกลุ่มเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในภูมิภาค

ธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลของเอสซีบี เอกซ์มีแนวทางและรูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมของลักษณะเฉพาะของธุรกิจและผู้นำองค์กร วัฒนธรรมการดำเนินงานที่เฉพาะของแต่ละธุรกิจนี้ ทำให้ SCBX เป็นองค์กรที่สามารถรองรับความแตกต่างของลักษณะธุรกิจที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแต่ละธุรกิจจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง แต่ทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีบี เอกซ์ ยังคงยึดมั่นในความเชื่อพื้นฐาน 5 ประการ ทําให้มั่นใจได้ถึงวัฒนธรรมที่หล่อหลอมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์เข้าด้วยกันเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความสําเร็จในด้านเทคโนโลยีทางการเงิน

ความเชื่อพื้นฐานของเราประกอบด้วยหลัก 5 ข้อ -การคิดริเริ่ม, การร่วมมือ, การมีวินัยทางการเงิน, การให้ลูกค้าต้องมาก่อน และการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลต้องมาก่อน – เป็นพื้นฐานสำหรับธุรกิจทั้งหมดของเรา

Join our dynamic and
passionate team at SCBX and
be a part of our mission to
redefine the financial
technology landscape.
Join our dynamic and passionate
team at SCBX and be a part of
our mission to redefine the
financial technology landscape.

ความเชื่อทางพื้นฐาน

ความเชื่อทางพื้นฐาน

การคิดริเริ่ม

การรู้จักและนำข้อได้เปรียบมาใช้ให้ดีที่สุด การเอาชนะและเรียนรู้จากความล้มเหลว และประสบความสำเร็จในสถานการณ์หลากหลาย

การร่วมมือ

การทำงานร่วมกันกับคนอื่น ๆ หรือองค์กรอื่น เพื่อบรรลุเป้าหมาย

การมีวินัยทางการเงิน

การคิดถึงความเสถียรภาพทางการเงิน ความมั่นคงและความยั่งยืนของธุรกิจ

การให้ลูกค้าต้องมาก่อน

การให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกก่อนทุกๆสิ่งและมุ่งหวังให้ได้ความพึงพอใจจากลูกค้ามากกว่าผลกำไรระยะสั้น

การใช้เทคโนโลยีและข้อมูล

การยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าใจศักยภาพที่เต็มที่ของสถาณการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้

Thoughts from our team

Thoughts
from our
team

Khun Thanit P.
Khun Thanit P.Legal Specialist
“At SCBX, I enjoy engaging in challenging work that broadens my horizons and expands my knowledge base, including the opportunity to cover regional work that promises a dynamic and fast-paced working environment, allowing me to gain invaluable experience that have helped me to develop both personally and professionally”
Khun Arisa N.
Khun Arisa N.Associate Director, BD
“SCBX is an organization that gives young generations a platform to grow and make a significant impact. I am particularly impressed with the teamwork, collaboration and open culture that is prevalent throughout the organization, as it fosters an environment that encourages innovation, creativity and a willingness to learn from one another”
Khun Tanyatorn T.
Khun Tanyatorn T.Strategic Planner, Digital Business & Technology
“SCBX is a dynamic and innovative company that fuels my motivation and fosters continuous learning and growth. Its flexible work environment empowers me to create value and deliver results while maintaining an excellent work-life balance.”