บริหารจัดการฟุตพริ้นท์
ขององค์กร

บริหารจัดการ
ฟุตพริ้นท์
ขององค์กร

ในปี 2565 เอสซีบี เอกซ์ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ สำรวจ และวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารสำนักงานและสาขาธนาคาร เพื่อนำไปประกอบการจัดทำ Operational Net Zero Roadmap ตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 & 2 ทั้งระยะใกล้และระยะยาว โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน 2565

ในปี 2565 เอสซีบี เอกซ์ ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ สำรวจ และวิเคราะห์การใช้พลังงาน (Energy Audit) เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอาคารสำนักงานและสาขาธนาคาร เพื่อนำไปประกอบการจัดทำ Operational Net Zero Roadmap ตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 1 & 2 ทั้งระยะใกล้และระยะยาว โดยเปรียบเทียบจากข้อมูลปีฐาน 2565

ปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกปี 2562 – 2565

เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Scope 1 และ 2

ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

Energy Efficiency

มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจผ่านการบริหารประสิทธิภาพการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

• การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงาน
• การปรับระบบการทำงานของลิฟต์ และระบบปรับอากาศแบบ
Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC)
• การเปลี่ยนระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าอย่างมี
นัยสำคัญ

Zero Food Waste

นำเครื่องย่อยสลายเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยมาใช้จัดการเศษอาหารที่เกิดขึ้นแต่ละวันในศูนย์อาหารของสำนักงานใหญ่ และนำปุ๋ยที่ได้ไปบำรุงต้นไม้รอบสำนักงาน รวมถึงมอบให้พนักงานและบุคคลที่สนใจ

Eco-Friendly Vehicle Program

นำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการรับ-ส่งพนักงานภายในองค์กรตั้งแต่ปี 2561 และปรับเปลี่ยนรถผู้บริหารเป็นรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2563

Explore
Reaching Climate Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching Climate Neutrality

get to know sustainability

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

get to know sustainability

  • สนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน

  • สร้างสรรค์นวัตกรรมและ การลงทุนสู่ Net Zero

  • บริหารจัดการทรัพยากร อย่างรับผิดชอบ

  • สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

  • สร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน