สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
การลงทุนสู่ Net Zero

สร้างสรรค์
นวัตกรรมและ
การลงทุนสู่
Net Zero

ไม่มีประเทศ องค์กร หรือคนหนึ่งคนใดสามารถแก้ไขวิกฤตโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เพียงลำพัง กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จึงผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจและภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อร่วมสร้าง Ecosystem ที่พร้อมส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม รวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

ไม่มีประเทศ องค์กร หรือคนหนึ่งคนใดสามารถแก้ไขวิกฤตโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เพียงลำพัง กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จึงผนึกกำลังพันธมิตรทางธุรกิจและภาคีเครือข่าย ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก เพื่อร่วมสร้าง ecosystem ที่พร้อมส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าและสังคม รวมถึงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

Robinhood EV

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการ ‘โรบินฮู้ด’ แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี จับมือสองพันธมิตร ETRAN และ H SEM ผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติไทย ดำเนินโครงการ ‘Robinhood EV Bike’ ซึ่งเป็นครั้งแรกของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีเมืองไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจสามารถเช่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารายวันเพียงวันละ 120 บาท สำหรับส่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มโรบินฮู้ด เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก 600 คันในปัจจุบัน เป็น 5,000 คัน และ EV Charging Stations จาก 30 สถานีในปัจจุบัน เป็น 120 สถานีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อีกทั้งเตรียมสร้าง Ecosystem ธุรกิจรถ EV เพื่อรองรับแนวโน้มการเติบโตของตลาด EV ที่จะมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero ด้วย

เพิ่มพื้นที่่สีเขียว ปลูกป่า ลดคาร์บอน

โครงการคุณดูแลป่า เราดูแลคุณ

ส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่ม

ร่วมกับมูลนิธิแม้ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนชุมชนในพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งและแม่ฟ้าหลวง ให้ช่วยดูแลป่าเพื่อเป็นแหล่งดูดซับ คาร์บอนไดออกไซด์และจัดทำระบบการแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิต เพื่อให้ชุมชนมีรายได้เลี้ยงชีพ ไม่ทำลายป่า และต้นแบบการขยายผลไปทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงานในปี 2565
พื้นที่ป่าที่ได้รับการดูแล จำนวน

1,386 ไร่

ซึ่งในปี 2566 ธนาคารจะได้รับคาร์บอนเครดิต จำนวน 1,842 ตัน

โครงการ OUR Khung
BangKachao

ส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่ม

ร่วมเป็นองค์กรภาคีในการรักษาและพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น ‘ปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย’ ให้ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์และชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยธนาคารร่วมรับผิดชอบดำเนินการใน 3 มิติ ได้แก่

• การพัฒนาพื้นที่สีเขียว
• การจัดการขยะ
• การพัฒนาเยาวชน

ผลการดำเนินงานในปี 2565
ปลูกต้นไม้ จำนวน

800 ต้น

และพัฒนาจุดเรียนรู้สวนป่าบางกอบัว เพื่อเป็นพื้นที่เรียนรู้และสร้างรายได้แก่ชุมชน นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เรื่องการออมและการจัดการขยะให้แก่ครูแกนนำจำนวน 400 คน จาก 11 โรงเรียน

โครงการ ‘1 ต้นเพื่อโลก 1 ต้นเพื่อเรา’

ส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่ม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นตามนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยธนาคารมีเป้าหมายที่จะปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้น ภายในปี 2569 เพื่อเพิ่มออกซิเจนและพื้นที่สีเขียว รวมถึงปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน

ผลการดำเนินงานในปี 2565
ปลูกต้นไม้ จำนวน

5,000 ต้น

Explore
Reaching Climate Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Reaching Climate Neutrality

get to know sustainability

Explore
Reaching
Climate
Neutrality

get to know sustainability

  • บริหารจัดการฟุตพริ้นท์ ขององค์กร

  • สนับสนุนการเงินที่ยั่งยืน

  • บริหารจัดการทรัพยากร อย่างรับผิดชอบ

  • สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน

  • สร้างการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทาน