เป้าหมายและความก้าวหน้า

เป้าหมายและ
ความก้าวหน้า

เป้าหมาย 2568 (2025 Target)

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้กำหนดเป้าหมายความยั่งยืน 3 ปี ระหว่างปี 2566 – 2568 เพื่อผลักดันกรอบยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักสู่การดำเนินงาน

เป้าหมาย 2568
(2025 Target)

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้กำหนดเป้าหมายความยั่งยืน 3 ปี ระหว่างปี 2566 – 2568 เพื่อผลักดันกรอบยุทธศาสตร์ 4 เสาหลักสู่การดำเนินงาน

การดำเนินงานที่สำคัญปี 2565

การดำเนินงาน
ที่สำคัญปี
2565

การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

ความหลาก
หลายของ
พนักงานใน
องค์กร

สนับสนุน
การเงินที่
ยั่งยืน

ลดการใช้
ทรัพยากรลง

การดำเนิน
กิจกรรมด้าน
สังคม

กองทุน
Green/ESG