เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

เศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ พร้อมเป็นสะพานเชื่อมทุกความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
(Low-Carbon Economy) และร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม (Social Resilience)

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ พร้อมเป็นสะพานเชื่อม
ทุกความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนผ่านไปสู่
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (Low-Carbon
Economy) และร่วมเสริมสร้างความเข้ม
แข็งทางสังคม (Social Resilience)

เราสนับสนุน ‘การเงินที่ยั่งยืน’ เพื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและทั่วถึงในระยะยาว

เราสนับสนุน ‘การเงินที่ยั่งยืน’ เพื่อ
การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง
และทั่วถึงในระยะยาว

การเงินที่ยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ มีความมุ่งมั่นในการบูรณาการมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, and Governance: ESG) เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสนับสนุนทางการเงิน การพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจร ตลอดจนการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน และบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคมไปพร้อมกัน

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

การให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินนโยบายและยกระดับการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสีเขียว/ ESG

ผลิตภัณฑ์
และบริการ
ทางการเงินสี
เขียว/ ESG

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบและครอบคลุม ทุกกลุ่มลูกค้า เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ของประเทศไทย

การลงทุนที่ยั่งยืน

การลงทุนที่
ยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ประยุกต์ใช้หลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยผนวกมุมมองด้าน ESG ในกระบวนการให้คำแนะนำและตัดสินใจด้านการลงทุน

Explore
Sustainability

ทำความรู้จัก ความยั่งยืน

Explore
Sustainability

get to know sustainability

  • เส้นทางความยั่งยืน

  • นโยบายความยั่งยืน

  • เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

  • สังคมแห่งโอกาส

  • สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน

  • รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

  • ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

  • รายงานและการเปิดเผยข้อมูล