การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับ
ดูแลกิจการ

การส่งเสริม
ความหลากหลาย

เอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมและนำเรื่องความหลากหลายของบุคคลทั้งด้านเพศ สัญชาติ เชื้อชาติ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ทักษะ หรือความรู้ ตลอดจนความแตกต่างอื่นใดที่สอดคล้องตามกฎหมายและบริบททางสังคม มาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการมีความหลากหลาย ก่อเกิดการแสดงความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

เสริมสร้าง
ประสิทธิผลของ
คณะกรรมการ

เอสซีบี เอกซ์ ส่งเสริมให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยกำหนดให้คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี และอย่างน้อย 3 เดือนต่อหนึ่งครั้ง รวมถึงกรรมการแต่ละคนต้องเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมทั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี

นอกจากนี้ เอสซีบี เอกซ์ จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี โดยการประเมินแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ 2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย 3) การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล และ 4) การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ ทั้งด้วยการประเมินตนเอง (Self-evaluation) และ/หรือ วิธีการประเมินแบบไขว้ (Cross-evaluation) ที่ดำเนินการโดยบริษัทเองเป็นประจำทุกปี และการประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ (Third-party Evaluation) เป็นประจำทุก 3 ปี หรือตามความเหมาะสม

Explore
Strengthened Foundation

ทำความรู้จัก รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

Explore
Strengthened
Foundation

ทำความรู้จัก รากฐานความยั่งยืน
ที่แข็งแรง

Explore
Strengthened Foundation

Get to know the strong foundation of sustainability

Explore
Strengthened
Foundation

Get to know the strong
foundation of sustainability

  • การบริหารความเสี่ยง

  • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

  • สร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ และบุคลากรที่มีศักยภาพ

  • มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่น่าชื่นชม ที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

  • กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ