ค้นหาใน SCBX

แนะนำในเว็บไซต์ SCBX

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (CoE) 3 ด้าน

เอสซีบี เอกซ์ ได้จัดตั้ง ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ หรือ Center of Excellence (CoE) ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถด้านดิจิทัลของกลุ่มธุรกิจ ตลอดจนบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

ดิจิทัลโซลูชันเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ได้คิดค้นโซลูชันและบริการด้านการเงินและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ๆ ครอบคลุมทั้งธนาคารดิจิทัล สินเชื่อดิจิทัล ระบบนิเวศดิจิทัล ตลอดจนสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าองค์กรไปจนถึงบุคคลทั่วไป

พัฒนาทักษะด้านข้อมูลและ เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับพนักงาน

มุ่งยกระดับทักษะด้านข้อมูลและดิจิทัลของพนักงานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลผ่านการออกแบบและดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพบุุคลากรที่่ประยุกต์ใช้รููปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสาน

เสริมทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย

นำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานมาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะและโครงการความร่วมมือในการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรหลายภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางอาชีพและความสำเร็จในชีวิตให้กับคนไทย

Go to Top