สร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ
และบุคลากรที่มีศักยภาพ

สร้างขีดความ
สามารถใหม่ ๆ
และบุคลากรที่มี
ศักยภาพ

สร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ และ
บุคลากรที่มีศักยภาพ

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุด เพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน ขีดความสามารถของบุคลากรที่เป็นอยู่เดิม อาจไม่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ที่กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ต้องการจะก้าวไป

ดังนั้น ภารกิจสำคัญลำดับต้น ๆ ด้านการบริหารคนของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ คือการสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุด ซึ่งประกอบด้วย การกำหนดโครงสร้างองค์กร และการสร้างขีดความสามารถทางเทคโนโลยีให้องค์กร โดยครอบคลุม

• การสร้างและเพิ่มสัดส่วนของบุคลากรที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและข้อมูล ผ่านการพัฒนาทักษะและการสรรหาบุคลากรใหม่
• การดำเนินการเชิงรุกเพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานได้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริหารและแหน่งที่มีความสำคัญ (Critical Position) โดยให้ความสำคัญเรื่องการกำหนดคุณลักษณะของตำแหน่งงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรมีบุคลากรที่มีศักยภาพเพียงพอในตำแหน่งที่มีบทบาทสำคัญ
• การสร้างเสริมโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพให้แก่บุคลากรที่มีศักยภาพทั่วทั้งกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

Explore
Strengthened Foundation

ทำความรู้จัก รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

Explore
Strengthened
Foundation

ทำความรู้จัก รากฐานความยั่งยืน
ที่แข็งแรง

Explore
Strengthened Foundation

Get to know the strong foundation of sustainability

Explore
Strengthened
Foundation

Get to know the strong
foundation of sustainability

  • การกำกับดูแลกิจการ

  • การบริหารความเสี่ยง

  • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

  • มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่น่าชื่นชม ที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

  • กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ