กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน
และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ

กำหนดรูปแบบ
การดำเนินงาน
และการกำกับ
ดูแลที่มี
ประสิทธิภาพ

การจัดโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เอสซีบี เอกซ์ จึงได้จัดโครงสร้างองค์กรใหม่ที่รองรับแผนธุรกิจและสะท้อนตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตัวชี้วัดการดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการทำงานที่มีความชัดเจน

การจัดโครงสร้างองค์กรเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพนักงานสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เอสซีบี เอกซ์ จึงได้จัดโครงสร้างองค์กรใหม่ที่รองรับแผนธุรกิจและสะท้อนตำแหน่งงานที่มีความสำคัญ โดยได้กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ตัวชี้วัดการดำเนินงาน รวมถึงกระบวนการทำงานที่มีความชัดเจน

Center of Excellence (COE)

นอกจากนี้ เอสซีบี เอกซ์ ยังมุ่งสนับสนุนความสำเร็จและขับเคลื่อนการเติบโตของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผ่านการผลักดันบทบาทของหน่วยงานภายในเอสซีบี เอกซ์ ให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ หรือ Center of Excellence (COE) ซึ่งเป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ ด้านความยั่งยืน เพื่อสนับสนุนและสร้างขีดความสามารถในงานสำคัญของบริษัทในกลุ่มให้เกิดความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มและขับเคลื่อนการเติบโต ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม โดยศูนย์ความเป็นเลิศมีหน้าที่ในการเป็นคลังข้อมูลข่าวสารและแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ ๆ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) รวมถึงกรอบหรือแนวทางการบริหารจัดการตามหลักสากล เป็นต้น ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการจัดตั้ง COE ด้านเทคโนโลยีของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งมุ่งเน้น 3 เทคโนโลยีสำคัญ ได้แก่ Cloud COE, AI COE และ Cybersecurity CEO เพื่อให้บริษัทในกลุ่มเข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ร่วมกัน

Explore
Strengthened Foundation

ทำความรู้จัก รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

Explore
Strengthened
Foundation

ทำความรู้จัก รากฐานความยั่งยืน
ที่แข็งแรง

Explore
Strengthened Foundation

Get to know the strong foundation of sustainability

Explore
Strengthened
Foundation

Get to know the strong
foundation of sustainability

  • การกำกับดูแลกิจการ

  • การบริหารความเสี่ยง

  • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

  • สร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ และบุคลากรที่มีศักยภาพ

  • มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่น่าชื่นชม ที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด