มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่น่าชื่นชม
ที่คนอยากร่วมงานด้วยมากที่สุด

มุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่น่า
ชื่นชมที่
คนอยากร่วม
งานด้วยมากที่สุด

การบรรลุเป้าหมายในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การพัฒนาบุคลากรผ่านการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ต่าง ๆ ของเอสซีบี เอ็กซ์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และให้อิสระในการลองปฏิบัติเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Innovation Culture) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นบุคลากรต้นแบบ (Role Model) ทั้งในด้าน Mindset และ Skillset การพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่และที่แตกต่าง ตลอดจนการมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร

เอสซีบี เอกซ์ มุ่งปลูกฝังค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีค่านิยมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรมาร่วมงาน ร่วมสร้างพลังขับเคลื่อน และประสานความร่วมมือภายในกลุ่ม เพื่อพัฒนาและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ เอสซีบี เอกซ์ ยังมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ผ่านการเข้าใจและเข้าถึงความคาดหวังของพนักงาน ด้วยแผนการสำรวจความคิดเห็นที่ถูกนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เป็นองค์กรที่น่าชื่นชมและมีผู้ที่มีศักยภาพอยากร่วมงานด้วยในที่สุด

การบรรลุเป้าหมายในการสรรหาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ การพัฒนาบุคลากรผ่านการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆ ของเอสซีบี เอ็กซ์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ และให้อิสระในการลองปฏิบัติเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Innovation Culture) โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารให้เป็นบุคลากรต้นแบบ (Role Model) ทั้งในด้าน Mindset และ Skillset การพัฒนาตนเองและเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ การเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่และที่แตกต่าง ตลอดจนการมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมร่วมขององค์กร

เอสซีบี เอกซ์ มุ่งปลูกฝังค่านิยมร่วมให้เกิดขึ้นในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถดึงดูดบุคลากรที่มีค่านิยมสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรมาร่วมงาน ร่วมสร้างพลังขับเคลื่อน และประสานความร่วมมือภายในกลุ่ม เพื่อพัฒนาและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ เอสซีบี เอกซ์ ยังมุ่งเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่พนักงานอย่างเหมาะสม ผ่านการเข้าใจและเข้าถึงความคาดหวังของพนักงาน ด้วยแผนการสำรวจความคิดเห็นที่ถูกนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เป็นองค์กรที่น่าชื่นชมและมีผู้ที่มีศักยภาพอยากร่วมงานด้วยในที่สุด

กลยุทธ์

imgMapping

สร้างการรับรู้แบรนด์
(Talent Brand Awareness)

imgMapping

สร้างคุณค่าร่วม
(Core DNA Awareness)

imgMapping

สร้างประสบการณ์และความผูกพัน
(Employee Experience
and Engagement)

แนวทาง

 • กำหนดคุณค่าที่องค์กรจะมอบให้กับพนักงาน (Employee Value Propositon)
 • สร้างการรับรู้แบรนด์และชื่อเสียง
 • ส่งเสริมการมี DNA ร่วมสู่การสร้าง ความผูกพันและการประสาน
  ความร่วมมือภายในกลุ่ม
 • เข้าใจ-เข้าถึงพนักงานผ่านการสำรวจ ความคิดเห็น

กลยุทธ์

imgMapping

สร้างการรับรู้แบรนด์
(Talent Brand Awareness)

แนวทาง

 • กำหนดคุณค่าที่องค์กรจะมอบให้กับพนักงาน (Employee Value Propositon)
 • สร้างการรับรู้แบรนด์และชื่อเสียง

กลยุทธ์

imgMapping

สร้างคุณค่าร่วม
(Core DNA Awareness)

แนวทาง

 • ส่งเสริมการมี DNA ร่วมสู่การสร้าง ความผูกพันและการประสานความร่วมมือ ภายในกลุ่ม

กลยุทธ์

imgMapping

สร้างประสบการณ์และความผูกพัน
(Employee Experience
and Engagement)

แนวทาง

 • เข้าใจ-เข้าถึงพนักงานผ่านการสำรวจ ความคิดเห็น

Explore
Strengthened Foundation

ทำความรู้จัก รากฐานความยั่งยืนที่แข็งแรง

Explore
Strengthened
Foundation

ทำความรู้จัก รากฐานความยั่งยืน
ที่แข็งแรง

Explore
Strengthened Foundation

Get to know the strong foundation of sustainability

Explore
Strengthened
Foundation

Get to know the strong
foundation of sustainability

 • การกำกับดูแลกิจการ

 • การบริหารความเสี่ยง

 • การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

 • สร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ และบุคลากรที่มีศักยภาพ

 • กำหนดรูปแบบการดำเนินงาน และการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ