ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ
(CoE) 3 ด้าน

ศูนย์กลาง
แห่งความ
เป็นเลิศ
(CoE) 3 ด้าน

Data & AI CoE

จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ของบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ ์ตามมาตรฐานสากล เพื่อให้บริษัทในกลุ่มได้ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่มี

Cloud CoE

จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งมอบบริการคลาวด์ระดับ World-class ให้กับบริษัทในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบ เสริมประสิทธิภาพด้านต้นทุน และเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในอนาคต รวมทั้งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านงานทั้งหมดสู่คลาวด์

Cybersecurity CoE

จัดตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยง พร้อมแนวทางการควบคุมและมาตรฐานการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

Explore
Planting Digital Seed

ทำความรู้จัก เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

Explore
Planting
Digital Seed

ทำความรู้จัก เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

Explore
Planting Digital Seed

Get to know Digital Seeds

Explore
Planting
Digital Seed

Get to know Digital Seeds

  • ดิจิทัลโซลูชันเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

  • พัฒนาทักษะด้านข้อมูลและ เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับพนักงาน

  • เสริมทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย