การส่งเสริมความสามารถ
และสุขภาพทางการเงิน

การส่งเสริม
ความสามารถ
และสุขภาพ
ทางการเงิน

ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันภายใต้ความผันผวนและท้าทายทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากลูกค้าและประชาชนมีทักษะการวางแผนทางการเงินที่ดี มีวินัยในการใช้จ่าย รวมถึงมีการสร้างความพร้อมหรือฐานะให้มั่นคงจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวได้

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ตระหนักถึงปัญหาข้างต้นและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน จึงได้จัดกิจกรรมและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการการเงินให้กับพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง

ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นประเด็นที่ทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันภายใต้ความผันผวนและท้าทายทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากลูกค้าและประชาชนมีทักษะการวางแผนทางการเงินที่ดี มีวินัยในการใช้จ่าย รวมถึงมีการสร้างความพร้อมหรือฐานะให้มั่นคงจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการบริหารจัดการประเด็นดังกล่าวได้

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ตระหนักถึงปัญหาข้างต้นและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีความรู้ความเข้าใจทางการเงิน จึงได้จัดกิจกรรมและเผยแพร่สื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการการเงินให้กับพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นด้านการส่งเสริม

ความสามารถและสุขภาพทางการเงิน

ส่วนหนึ่งของ

ความมุ่งมั่น

ด้านการส่งเสริม

ความสามารถและ

สุขภาพทางการเงิน

โครงการและสื่อสร้างสรรค์การออม
การควบคุมค่าใช้จ่าย และการลงทุน
โดยธนาคารไทยพาณิชย์

โครงการและ
สื่อสร้างสรรค์
การออม
การควบคุม
ค่าใช้จ่าย และ
การลงทุน
โดยธนาคาร
ไทยพาณิชย์

บทความและเกร็ดความรู้การเงินผ่าน
เว็บไซต์และ Social Media

บทความและ
เกร็ดความรู้
การเงินผ่าน
เว็บไซต์และ
Social Media

เส้นทางสู่ความรู้
ทางการเงิน โดย
ธนาคารไทยพาณิชย์
เส้นทางสู่ความรู้
ทางการเงิน โดย SCB
Abacus (ผู้ให้บริการ
สินเชื่อดิจิทัลผ่านแอป
พลิเคชัน ‘MoneyThunder’)
เส้นทางสู่ความรู้
ทางการเงิน โดย Monix
(ให้บริการสินเชื่อดิจิทัล
ผ่านแอปพลิเคชัน ‘Finnix’)

แคมเปญพิเศษ
‘คนทำมาหากินฟิน
ติดปีก’ โดย Monix

จับมือพันธมิตรแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศ อาทิ ลาซาด้า ฟู้ดแพนด้า บีนีท เดย์เวิร์ค เพื่อสร้างโอกาสทางอาชีพและรายได้เสริมให้กับลูกค้า โดยการสมัครเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ไรเดอร์ หรือแม่บ้าน รวมถึงหางานพาร์ตไทม์หรืองานประจำ ผ่านทางแอปพลิเคชัน Finnix พร้อมรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยในปี 2565 มีลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญกว่า 15,000 ราย

Explore
Enriching Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching
Life

ทำความรู้จัก สังคมแห่งโอกาส

Explore
Enriching Life

Get to know the Enriching Live

Explore
Enriching
Life

Get to know the Enriching Live

  • ผลิตภัณฑ์และบริการ ทางการเงินที่เข้าถึงได้อย่างทั่วถึง

  • ความคิดริเริ่มเพื่อกลุ่มเปราะบาง

  • สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง

  • สนับสนุนเทคคอมพานี และสตาร์ตอัปที่มีศักยภาพทั่วโลก

  • ส่งเสริมการเรียนรู้และความเป็นอยู่ที่ดีของสังคม