เสริมทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย

เสริมทักษะดิจิทัล
ให้กับคนไทย

สร้างเสริมทักษะแห่งอนาคต
สำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล

การพัฒนาศักยภาพและทักษะดิจิทัลไม่เพียงมีความสำคัญต่อบุคลากรภายใน หากเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จึงมุ่งนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะและดำเนินโครงการความร่วมมือ ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล และส่งมอบโอกาส-ความสำเร็จทางอาชีพให้กับคนไทย

สร้างเสริม
ทักษะ
แห่งอนาคต
สำหรับการทำ
งานในยุคดิจิทัล

การพัฒนาศักยภาพและทักษะดิจิทัลไม่เพียงมีความสำคัญต่อบุคลากรภายใน หากเป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในยุคปัจจุบันที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ จึงมุ่งนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะและดำเนินโครงการความร่วมมือ ผ่านการผนึกกำลังกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งอนาคตสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล และส่งมอบโอกาส-ความสำเร็จทางอาชีพให้กับคนไทย

แพลตฟอร์มดิจิทัล

ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อส่งมอบประสบการณ์และทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัล โดยมีหลักสูตรและเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อาทิ ความสามารถในการเรียนรู้อย่างรวดเร็ว (Learning Agility) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) การออกแบบธุรกิจแพลตฟอร์ม (Platform Business Design) การสร้างสรรค์ประสบการณ์ลูกค้า (UX Design) เพื่อความก้าวหน้าในตำแหน่งงานแห่งอนาคต โดยเปิดให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าชมและเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

ชุมชนสำหรับผู้ที่สนใจเครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา ‘ทักษะอภิปัญญา (Metacognition Skills)’ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ทักษะด้านอื่น ๆ ต่อไป โดย SCB Academy ได้รับเกียรติในการร่วมกับ ดร.บาร์บารา โอกลีย์ เจ้าของหลักสูตรออนไลน์ ‘Learning How to Learn: Powerful Mental Tools to Help You Master Tough Subjects’ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกในการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เป็นภาษาไทยครั้งแรกขึ้นบนแพลตฟอร์ม Coursera

ส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือที่สำคัญ

ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันระยะยาวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จึงได้พัฒนาโครงการส่งเสริมทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์สำหรับบุคลากรและกำลังคน เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการจ้างงาน เร่งสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้าน AI เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้เกิด New S-Curve แก่เศรษฐกิจไทย โดย SCB Academy ได้ร่วมออกแบบพัฒนาหลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้ทั้งในส่วนของเนื้อหา กรณีศึกษา วิธีการฝึกปฏิบัติ ตลอดจนบททดสอบในทุก ๆ บทเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าความรู้ เทคนิค ตลอดจนทักษะที่ได้รับการพัฒนาจะตอบโจทย์และสอดรับกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานอย่างแท้จริง โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 200 คน

เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ที่จะเพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหารและบุคลากรของศิริราช รวมถึงยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ในปี 2565 ธนาคารไทยพาณิชย์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนการจัดหลักสูตรฝึกอบรมโดย SCB Academy สำหรับผู้บริหารและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ซึ่งมุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ผ่าน 3 หลักสูตรหลัก ได้แก่
1) Foundation Courses เน้นพัฒนา Power Skills และ Mindset ที่จำเป็นในยุคดิจิทัลสำหรับบุคลากรระดับหัวหน้างาน
2) Executive Program พัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด
3) Lean Evangelist for Siriraj เป็นหลักสูตร Train the Trainer สำหรับบุคลากรที่ทำงานทางด้านลีน เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการ เทคนิค และเครื่องมือของการเป็นวิทยากรทางด้านลีน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 700 คน

Explore
Planting Digital Seed

ทำความรู้จัก เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

Explore
Planting
Digital Seed

ทำความรู้จัก เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

Explore
Planting Digital Seed

Get to know Digital Seeds

Explore
Planting
Digital Seed

Get to know Digital Seeds

  • ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (CoE) 3 ด้าน

  • ดิจิทัลโซลูชันเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

  • พัฒนาทักษะด้านข้อมูลและ เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับพนักงาน