พัฒนาทักษะด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับพนักงาน

พัฒนาทักษะ
ด้านข้อมูลและ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้กับ
พนักงาน

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุด เพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน ขีดความสามารถของบุคลากรที่เป็นอยู่เดิม อาจไม่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ที่กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ต้องการจะก้าวไป ดังนั้น ภารกิจสำคัญลำดับต้น ๆ ด้านการบริหารคนของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ คือการสร้างขีดความสามารถใหม่ ๆ ที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุด

ด้วยวิสัยทัศน์ที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุด เพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน ขีดความสามารถของบุคลากรที่เป็นอยู่เดิม อาจไม่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ที่กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ต้องการจะก้าวไป ดังนั้น ภารกิจสำคัญลำดับต้น ๆ ด้านการบริหารคนของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ คือการสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ ที่สามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ที่ต้องการก้าวไปสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชมที่สุด

ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลและดิจิทัลของพนักงาน
ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะด้านข้อมูลและดิจิทัลของพนักงาน
Data Analytics

วัตถุประสงค์

มุ่งสร้าง Data-driven Organization ที่พนักงานใช้ข้อมูลเป็นส่วนสําคัญในการทํางานและการตัดสินใจ

แนวทางการดำเนินงาน

ยกระดับความรู้และทักษะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคู่ไปกับสร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียม พร้อมจัดให้มีเครื่องมือที่หลากหลายและเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานทุกระดับ

Lean and Agile

วัตถุประสงค์

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานขององค์กรให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการดำเนินงาน

ประยุกต์ใช้กรอบ DMAIC ในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน ที่มุ่งลดขั้นตอนและกระบวนการซ้ำ ซ้อน ตลอดจนส่งเสริมการร่วมงานภายในองค์กร

Design Thinking

วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เข้าใจ และเข้าถึงความต้องการเชิงลึกของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทักษะและเครื่องมือใหม่ ๆ

แนวทางการดำเนินงาน

สร้าง ‘Dgiles’ หรือชุมชนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติระหว่างพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรมและได้นำการคิดเชิงออกแบบประยุกต์ใช้ในการทำงานประจำวัน

Explore
Planting Digital Seed

ทำความรู้จัก เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

Explore
Planting
Digital Seed

ทำความรู้จัก เมล็ดพันธุ์ดิจิทัล

Explore
Planting Digital Seed

Get to know Digital Seeds

Explore
Planting
Digital Seed

Get to know Digital Seeds

  • ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศ (CoE) 3 ด้าน

  • ดิจิทัลโซลูชันเพื่อลูกค้าทุกกลุ่ม

  • เสริมทักษะดิจิทัลให้กับคนไทย