คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่

กรรมการ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการกำกับความเสี่ยง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

กรรมการอิสระ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

นายวินิจ ศิลามงคล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการบริหาร

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นายชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร

กรรมการอิสระ และกรรมการเทคโนโลยี

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี