คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

พล.อ.อ. สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

พ.ต.อ. ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

กรรมการ และกรรมการบริหาร

นายประสัณห์ เชื้อพานิช

กรรมการ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี

นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ

กรรมการ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

กรรมการ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

นางปานทิพย์ ศรีพิมล

กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท

กรรมการ

กรรมการอิสระ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหาร

นายกานต์ ตระกูลฮุน

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร

นายวินิจ ศิลามงคล

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร. ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการเทคโนโลยี และกรรมการบริหาร

ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

กรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

นายชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร

กรรมการอิสระ กรรมการเทคโนโลยี และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

ดร. กุลภัทรา สิโรดม

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับความเสี่ยง

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการเทคโนโลยี