ครั้งแรกกับหุ้นกู้ SCBX ในรูปแบบดิจิทัล* ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด**

: ครั้งแรกกับหุ้นกู้ SCBX ในรูปแบบดิจิทัล* ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด**
: ครั้งแรกกับหุ้นกู้ SCBX ในรูปแบบดิจิทัล* ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด**

ครั้งแรกกับหุ้นกู้ SCBX ในรูปแบบดิจิทัล* ด้วยอันดับความน่าเชื่อถือสูงสุด**

อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้) อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ "AA+(tha)" แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566

หัวข้อในหน้านี้

โอกาสให้ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบที่ แอป SCB EASY เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ส่งมอบผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ลงทุน

เปิดจองซื้อวันที่ 21 มิ.ย. 2566 – 29 มิ.ย. 2566
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนจองซื้อหุ้นกู้ SCBX ได้ตั้งแต่วันนี้ โดยลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D ผ่านแอป SCB EASY

คลิกเพื่อดาวน์โหลดร่างหนังสือชี้ชวนหุ้นกู้ของ SCB
คลิกเพื่อดาวน์โหลดคําถามที่พบบ่อย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-777-6784

บริษัทดําเนินธุรกิจในลักษณะ Holding Company ซึ่งลงทุนในธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจอื่น เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือ ชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ:การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจําหน่ายเป็นไปตามที่กําหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะผู้จัดการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ รวมถึง บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ มี บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (ผู้ออกหุ้นกู้) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้จัดการจัดจําหน่ายหุ้นกู้มีความเกี่ยวข้องกับผู้ออกหุ้นกู้ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

*สําหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดา
**ของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 พ.ค. 2566)

ทันเหตุการณ์ไปกับข่าวที่น่าสนใจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจของเรา

Our interested news more

Up to date with our interested news