นักลงทุนสัมพันธ์

ถ้าการเริ่มต้นเดินทางต้องใช้ความกล้าหาญ
การยืนหยัดบนเส้นทางนั้นต้องใช้ความพยายาม

ถ้าการเริ่มต้นเดินทาง
ต้องใช้ความกล้าหาญ
การยืนหยัดบนเส้น
ทางนั้นต้องใช้ความพยายาม

SCBX มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจที่มีอนาคตและศักยภาพสูง
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น

ข่าวสารนักลงทุนสัมพันธ์

อัปเดตนักลงทุน

25

พฤศจิกายน 2565

การกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

25

พฤศจิกายน 2565

การซื้อหุ้นของบริษัทเอไอเอสซีบี จำกัด จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

22

พฤศจิกายน 2565

แจ้งการจดทะเบียนเลิกบริษัทย่อยของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์

11

พฤศจิกายน 2565

จดหมายนำส่งงบการเงินหลังสอบทาน ไตรมาสที่ 3/2565

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จํากัด (มหาชน)

ที่ตั้ง ชั้น 19 โซน B อาคาร SCB Park Plaza 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

อีเมล investor.relations@scb.co.th