ความมุ่งมั่น

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นวิกฤตที่ทุกคนต่างต้องเผชิญ

SCBX พร้อมทุ่มเทความพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่นับวันจะทวีรุนแรงยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถปรับตัวก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเปลี่ยนผ่านไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

SCBX ตระหนักถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการร่วมผลักดันเป้าหมายที่จะจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้สูงขึ้นไม่เกิน 2 องศาเซลเซียสและมุ่งความพยายามที่จะจำกัดให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียสตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) จึงได้ประกาศความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) จากการดำเนินงานภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050

มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย Net Zero จากการดำเนินงาน ภายในปี 2030

จากการให้สินเชื่อ
และการลงทุนภายในปี
2050

Explore ESG

ทำความรู้จัก ESG

  • กลยุทธ์สู่ Net Zero

  • การดำเนินงาน