การดำเนินงาน

เราตระหนักถึงความสำคัญของ

การบริหารความเสี่ยง

กลุ่ม SCBX ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง​ โดยได้ดำเนินโครงการความคิดริเริ่มการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการลงทุนที่มีโอกาสสร้างการมีส่วนร่วมภายในองค์กร ระหว่างกลุ่มบริษัทและลูกค้า ตลอดจนระบบนิเวศทางธุรกิจ​

โครงการความคิดริเริ่ม

การพัฒนาต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการลงทุน​

01

บริหารจัดการ​ฟุตพริ้นท์ขององค์กร​

กลุ่ม SCBX ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

เพื่อให้ทราบถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้าในกรณีฐาน (Financed Emissions Baseline) ที่จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero เมื่อต้นปี 2565 SCBX จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Partnership for Carbon Accounting Financials หรือ PCAF เพื่อนำมาตรฐานสากลในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการเงินมาใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดย SCBX อยู่ระหว่างการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานระยะยาวในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอและการช่วยเหลือลูกค้าสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกันต่อไป ​

ด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ กลุ่ม SCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์จึงส่งเสริมสินเชื่อสีเขียวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) และกลุ่มลูกค้าบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง

02

สนับสนุนทางการเงิน​เพื่อการเปลี่ยนแปลง

กลุ่ม SCBX ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

เพื่อให้ทราบถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้าในกรณีฐาน (Financed Emissions Baseline) ที่จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero เมื่อต้นปี 2565 SCBX จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Partnership for Carbon Accounting Financials หรือ PCAF เพื่อนำมาตรฐานสากลในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการเงินมาใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดย SCBX อยู่ระหว่างการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานระยะยาวในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอและการช่วยเหลือลูกค้าสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกันต่อไป ​

ด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ กลุ่ม SCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์จึงส่งเสริมสินเชื่อสีเขียวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) และกลุ่มลูกค้าบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง

03

สร้างสรรค์นวัตกรรมและ​การลงทุนสู่ Net Zero ​

กลุ่ม SCBX ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม

เพื่อให้ทราบถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้าในกรณีฐาน (Financed Emissions Baseline) ที่จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero เมื่อต้นปี 2565 SCBX จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Partnership for Carbon Accounting Financials หรือ PCAF เพื่อนำมาตรฐานสากลในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการเงินมาใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดย SCBX อยู่ระหว่างการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานระยะยาวในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอและการช่วยเหลือลูกค้าสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกันต่อไป ​

ด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ กลุ่ม SCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์จึงส่งเสริมสินเชื่อสีเขียวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) และกลุ่มลูกค้าบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง

Explore ESG

ทำความรู้จัก ESG

  • ความมุ่งมั่น

  • กลยุทธ์สู่ Net Zero