กลยุทธ์สู่ Net Zero

การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero
บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างสมดุล

เชื่อมต่อศักยภาพการเติบโตปัจจุบันและอนาคตที่ยั่งยืน โดยมีความตั้งใจที่จะบรรลุ Net Zero ตลอดห่วงโซ่คุณค่าภายในปี 2050 ผ่าน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ

เส้นทางสู่ NET ZERO

4 ​แรงผลักดันเชิงกลยุทธ์​เพื่อบรรลุเป้าหมาย​ตามความตกลงปารีส​

01

มุ่งสู่ ​NET ZERO FINTECH​

เราเสริมสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านให้กับลูกค้า

สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 200,000 ล้านบาทภายในปี 2030 สำหรับธุรกิจหรือโครงการที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนให้กับธุรกิจที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero ​

02

เสริมพลัง​ สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่าน​

เราเสริมสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านให้กับลูกค้า

สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 200,000 ล้านบาทภายในปี 2030 สำหรับธุรกิจหรือโครงการที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนให้กับธุรกิจที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero ​

03

สร้างและเชื่อมต่อระบบนิเวศที่มุ่งสู่ Net Zero

เราเสริมสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านให้กับลูกค้า

สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 200,000 ล้านบาทภายในปี 2030 สำหรับธุรกิจหรือโครงการที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนให้กับธุรกิจที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero ​

04

ปฏิบัติตามมาตรฐานสากล​

เราเสริมสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านให้กับลูกค้า

สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ 200,000 ล้านบาทภายในปี 2030 สำหรับธุรกิจหรือโครงการที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก พร้อมช่วยให้คำปรึกษาและวางแผนให้กับธุรกิจที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ Net Zero ​

Explore ESG

ทำความรู้จัก ESG

  • ความมุ่งมั่น

  • การดำเนินงาน