ค้นหาใน SCBX

แนะนำในเว็บไซต์ SCBX

การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินนโยบายและยกระดับการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบมาอย่างต่อเนื่อง

ผลิตภัณฑ์และบริการทาง การเงินสีเขียว/ ESG

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่ยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบและครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ตลอดจนสนับสนุนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ของประเทศไทย

การลงทุนที่ยั่งยืน

กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ โดยธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBAM) ประยุกต์ใช้หลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ โดยผนวกมุมมองด้าน ESG ในกระบวนการให้คำแนะนำและตัดสินใจด้านการลงทุน

Go to Top