การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

การให้สินเชื่ออย่าง
รับผิดชอบ

SCBX สนับสนุน
‘การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ’

SCBX เชื่อว่าการพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญด้าน ESG ในกระบวนการการลงทุนสามารถนำไปสู่การตัดสินใจด้านการให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าที่ดีขึ้นและช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่มีการปรับค่าความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) ในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมด้วย

ลูกค้าบุคคล

ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบุคคลคำนึงถึงภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio: DSR) ควบคู่ไปกับการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ (Affordability) และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ (Living Expense) นอกเหนือจากการพิจารณารายรับและความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าเพื่อให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าแต่ละราย

ลูกค้าธุรกิจหรือโครงการขนาดใหญ่

ธนาคารบูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแนวนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy Guide) รวมถึงกำหนดรายการสินเชื่อต้องห้าม (Exclusion List) และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้นำหลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles) และแนวปฏิบัติของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporate: IFC) มาประยุกต์ใช้อีกด้วย

สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ธนาคารได้ผนวกประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อโครงการทั้งระบบตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับลูกค้า ระบบงานการขาย และระบบงานการวิเคราะห์สินเชื่อ ตลอดจนจัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสินเชื่อโครงการ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตาม

SCBX
สนับสนุน
‘การให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบ’

SCBX เชื่อว่าการพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญด้าน ESG ในกระบวนการการลงทุนสามารถนำไปสู่การตัดสินใจด้านการให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าที่ดีขึ้นและช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่มีการปรับค่าความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) ในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมด้วย

ลูกค้าบุคคล

ธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดให้กระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อบุคคลคำนึงถึงภาระหนี้ต่อรายได้ (Debt Service Ratio: DSR) ควบคู่ไปกับการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ (Affordability) และค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ (Living Expense) นอกเหนือจากการพิจารณารายรับและความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้าเพื่อให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินที่เหมาะสมและไม่กระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกค้าแต่ละราย

ลูกค้าธุรกิจหรือโครงการขนาดใหญ่

ธนาคารบูรณาการประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในแนวนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy Guide) รวมถึงกำหนดรายการสินเชื่อต้องห้าม (Exclusion List) และแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ นอกจากนี้ ยังได้นำหลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles) และแนวปฏิบัติของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporate: IFC) มาประยุกต์ใช้อีกด้วย

สำหรับการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ ธนาคารได้ผนวกประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้าในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อโครงการทั้งระบบตั้งแต่การสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจกับลูกค้า ระบบงานการขาย และระบบงานการวิเคราะห์สินเชื่อ ตลอดจนจัดทำคู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสินเชื่อโครงการ พร้อมทั้งสื่อสารให้พนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและปฏิบัติตาม

2560

ริเริ่มสินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

โดยนำแนวปฏิบัติสากลสำหรับการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อาทิ หลักการอีเควเตอร์ (Equator Principles) และแนวปฏิบัติของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporate: IFC) มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมสำหรับการพิจารณาสินเชื่อโครงการ (Project Finance)

2561

ยกระดับนโยบายสินเชื่อเพื่อบรรเทา
ผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธนาคารไทยพาณิชย์ปรับปรุงแนวนโยบายสินเชื่อ (Credit Policy Guides) โดยระบุประเภทของสินเชื่อที่จะไม่สนับสนุน (Exclusion List) และกำหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ (Sector Specific Guides) เพื่อให้แน่ใจว่า โครงการที่ธนาคารมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางการเงินมีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบเชิงลบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

2562

13 สิงหาคม

ลงนาม MOU สนับสนุนการให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบ

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์

2564

27 กันยายน

ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนหลักการ
PRB และ PRI

ธนาคารไทยพาณิชย์และบลจ.ไทยพาณิชย์เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ “Statement of Commitment for Sustainable Thailand 2021” ซึ่งสนับสนุนการนำหลักการธนาคารที่มีความรับผิดชอบ (Principles for Responsible Banking: PRB) และหลักการลงทุนอย่างรับผิดชอบ (Principles for Responsible Investment: PRI) ของสำนักงานโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติว่าด้วยข้อริเริ่มทางการเงิน (UNEP Finance Initiative: UNEP FI) มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการของธนาคารตามมาตรฐานสากล ซึ่งจัดโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับกระทรวงการคลังองค์การสหประชาชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สำคัญอีกหลายแห่ง

2565

31 มกราคม

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม Equator Principles ธนาคารแรกในประเทศไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในกำหนดแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบในงาน Bangkok Sustainable Banking Forum 2019 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารพาณิชย์

เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอีเควเตอร์
ยกระดับการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

ด้วยเชื่อว่าภาคการเงินการธนาคารสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นเสริมสร้าง ‘การให้สินเชื่ออย่างยั่งยืน’ ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ ‘การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ’ สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guideline – Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมธรรมาภิบาล (Environmental, Social, and Governance: ESG) ในนโยบายและกลยุทธ์การให้สินเชื่อ ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการให้สินเชื่อของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อโครงการ (Project Finance) สำหรับโครงการพื้นฐาน โครงการเหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญหากขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม

เพื่อร่วมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการเงินไทยและเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของโครงการนั้น ธนาคารจึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอีเควเตอร์ (The Equator Priciples Association: EP) เพื่อนำหลักการ EP 10 ประการ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสถาบันการเงินใน การสนับสนุนสินเชื่อโครงการมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการระบุ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นระบบในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ของธนาคาร

ยึดมั่นหลักการ EPs 10 ประการ เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นระบบสำหรับสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่

เข้าร่วมเป็น
สมาชิกสมาคม
อีเควเตอร์
ยกระดับการให้
สินเชื่ออย่าง
รับผิดชอบ

ด้วยเชื่อว่าภาคการเงินการธนาคารสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนได้ ธนาคารจึงมุ่งมั่นเสริมสร้าง “การให้สินเชื่ออย่างยั่งยืน” ซึ่งหนึ่งในภารกิจสำคัญ คือ “การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ” สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินการธนาคารอย่างยั่งยืนในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Sustainable Banking Guideline – Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยการบูรณาการปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคมธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ในนโยบายและกลยุทธ์การให้สินเชื่อ ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากการให้สินเชื่อของธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อโครงการ (Project Finance) สำหรับโครงการพื้นฐาน โครงการเหมืองแร่ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีนัยสำคัญหากขาดการบริหารจัดการที่เหมาะสม

เพื่อร่วมยกระดับมารตฐานอุตสาหกรรมการเงินไทยและเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสมกับลักษณะและระดับความเสี่ยงของโครงการนั้น ธนาคารจึงตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอีเคสเตอร์ (The Equator Priciples Association: EP) เพื่อนำหลักการ EP 10 ประการ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าด้วยเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสถาบันการเงินในการสนับสนุนสินเชื่อโครงการมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการระบุ ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นระบบในกระบวนการพิจารณาสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่ของธนาคาร

ยึดมั่นหลักการ EPs 10 ประการ เพื่อการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นระบบสำหรับสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่

ธนาคารเชื่อว่าการพัฒนาแนวนโยบายและกระบวนการพิจารณาสินเชื่อของธนาคารตามหลักการของ EP ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation – IFC) และเป็นที่ยอมรับของธนาคารโลก (World Bank) รวมถึงสถาบันการเงินชั้นนำทั่วโลก ไม่เพียงช่วยลูกค้าให้มีการบริหารจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากการพัฒนาโครงการอย่างเป็นระบบ หากยังช่วยให้ธนาคารมีกลไกในการทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับการประเมินความเสี่ยงและกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม ติดตามการดำเนินงานสำหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง ตลอดจนกำหนดการดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าวเป็นข้อกำหนดในสัญญาเงินกู้อีกด้วย

ก้าวแห่งการมุ่งสู่การเป็น Equator Principles Financial Institution (EPFI)

2564

21 เมษายน
คณะกรรมการธนาคาร
มีอนุมัติให้ธนาคารเข้าร่วม
เป็นสมาชิกสมาคม EP

พฤษภาคม-มิถุนายน
สร้างการมีส่วนร่วมภายใน
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สัมภาษณ์ธนาคารสมาชิก EP เพื่อให้เข้าใจถึงการนำหลักการ EPs ผนวกเข้ากับกระบวนการภายในได้อย่างเหมาะสม

จัดทำ Gap Analysis
แผนงานและ Roadmap

13 กรกฎาคม
คณะกรรมการบริหารมีมติ
อนุมัติให้นำหลักการ EPs
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาให้สินเชื่อโครงการ
ของธนาคาร โดยมีผลบังคับใช้
ในเดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

กรกฎาคม-ตุลาคม
ปรับปรุงและพัฒนานโยบาย
และกระบวนการการให้สินเชื่อที่
สอดคล้องตามหลักการ EPs

จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการ
ให้สินเชื่อโครงการตามหลัก
EPs สำหรับเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงานให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

28 ตุลาคม
ยื่นเอกสารข้อตกลงร่วมใน
หลักการ EPs ไปยังสมาคม EP

พฤศจิกายน
ฝึกอบรมสร้างเสริมความรู้
ความเข้าใจหลักการ EPs ให้กับ
หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

2565

31 มกราคม
ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมเป็น
สมาชิกสมาคม EP อย่างเป็น
ทางการ

การปฏิบัติตาม
หลักการ EPs

ธนาคารบูรณาการหลักการ EPs เข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายและกระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อของธนาคาร ควบคู่ไปกับสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจ Wholesale กลุ่มธุรกิจ SME กลุ่มงานสินเชื่อ กลุ่มงานบริหารความเสี่ยง และกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร (หน่วยงานความยั่งยืนองค์กร) ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมจากภายนอก ในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยในปี 2564 ธนาคารได้พัฒนาคู่มือและเครื่องมือการทำงานพร้อมจัดฝึกอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 300 คน ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการนำหลักการ EPs ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งแบ่งเนื้อหาการอบรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. มาตรฐาน International Finance Corporation Performance Standard เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการประเภทต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ หรือ International Finance Corporation (IFC) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล

2. หลักการ EPs เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการ ตลอดจนบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติตามหลักการ EPs

ก้าวแห่งการมุ่งสู่การเป็น Equator Principles Financial Institution (EPFI)
ก้าวแห่งความมุ่งสู่การเป็น Equator Principles Financial Institution (EPFI)

1. กำหนดนโยบายและการกำกับดูแล

2. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของโครงการ

3. จัดประเภทโครงการตามลำดับความเสี่ยง
หรือผลกระทบ

  • Catagory A : ความเสี่ยงสูง
  • Catagory B : ความเสี่ยงปานกลาง
  • Catagory C : ความเสี่ยงต่ำ

4. ตรวจสอบสอดคล้องของโครงการกับ
ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกี่ยวข้อง

5. อนุมัติสินเชื่อ พร้อมระบุข้อตกลงและ
เงื่อนไขต่างๆ ที่ลูกค้าจะต้องปฎิบัติตาม
ในสัญญา

6. ติดตามการดำเนินงานของสินเชื่อโครงการ

7. จัดทำรายการให้กับสมาคม EP เพื่อเผยแพร่
ต่อสาธารณชนเป็นประจำทุกปี

Explore
Growing Economic Resilience

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

Explore
Growing
Economic
Resilience

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

Explore
Growing Economic Resilience

Economy for the future

Explore
Growing
Economic
Resilience

Economy for the future

  • ผลิตภัณฑ์และบริการทาง การเงินสีเขียว/ ESG

  • การลงทุนที่ยั่งยืน