ผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงินสีเขียว/ ESG

ผลิตภัณฑ์และ
บริการทาง
การเงินสีเขียว
/ ESG

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ขนาดใหญ่

ในปี 2565 สนับสนุนโซลูชันทางการเงินเพื่อความยั่งยืน รวมกว่า

64,200

ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจ
ขนาดใหญ่

ในปี 2565 สนับสนุนโซลูชันทางการเงินเพื่อความยั่งยืน รวมกว่า

64,200

ล้านบาท

สินเชื่อเพื่อความยั่งยืนสำหรับลูกค้าธุรกิจ
และโครงการขนาดใหญ่

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนแก่ลูกค้าธุรกิจและโครงการขนาดใหญ่ ครอบคลุมธุรกิจหรือกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมความยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้หลักการของสินเชื่อสีเขียว (Green Loan Principles) และหลักการของสินเชื่อเชื่อมโยงกับความยั่งยืน (Sustainability-Linked Loan Principles (SLLP)) ที่จัดทำโดย Loan Market Association (LMA)

หุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนตลาดการเงินไทยในการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศมาโดยตลอด โดยร่วมเป็นผู้จัดการจำหน่ายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) และหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) ซึ่งดำเนินการตามมาตรฐานสากล Green Bond Principles และ Sustainability-Linked Bond Principles ที่กำหนดโดย ICMA รวมถึง ASEAN Green Bond Standards ที่กำหนดโดย ACMF

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ขนาดกลางและ
ย่อม (SME)

ในปี 2565 สนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจรักษ์โลก รวมกว่า

8,087

ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า
ธุรกิจขนาด
กลางและ
ย่อม (SME)

ในปี 2565 สนับสนุนสินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจรักษ์โลก รวมกว่า

8,087

ล้านบาท

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก (SCB SME Go Green) สำหรับการดำเนินกิจกรรม
และธุรกิจใน 4 กลุ่มหลัก
สนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก (SCB SME Go Green) สำหรับการดำเนินกิจกรรมและธุรกิจใน 4 กลุ่มหลัก

การพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การจัดการมลพิษจากกิจกรรมทางธุรกิจ

การขนส่งด้วยพลังงานสะอาด

การสนับสนุนกิจกรรมที่มีสตรีเป็นเจ้าของ

กลุ่มลูกค้าบุคคล

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน
รวมกว่า

2,907

ล้านบาท

กลุ่มลูกค้า
บุคคล

สนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนรวมกว่า

2,907

ล้านบาท

สินเชื่อยานยนต์พลังงานสะอาด

ครอบคลุมรถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้า และมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
1. Hybrid Car
2. Electric Car
3. Electric Motorcycle

สินเชื่อบ้านสีเขียว

ครอบคลุมการซื้อ การสร้าง และการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ติดตั้ง Solar Rooftop รวมถึงอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน

สินเชื่อธุรกิจเพื่อความยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการ sSME

สำหรับการดำเนินกิจกรรมและธุรกิจใน 5 กลุ่มหลัก ได้แก่
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
2. อุปกรณ์บำบัดมลพิษ
3. ธุรกิจจัดหาและจำหน่ายที่สนับสนุนการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. ธุรกิจให้บริการคำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน
5. กิจการที่มีสตรีเป็นเจ้าของ

Explore
Growing Economic Resilience

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

Explore
Growing
Economic
Resilience

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

Explore
Growing Economic Resilience

Economy for the future

Explore
Growing
Economic
Resilience

Economy for the future

  • การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

  • การลงทุนที่ยั่งยืน