การลงทุนที่ยั่งยืน

การลงทุน
ที่ยั่งยืน

ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งเสริม
การลงทุนที่ยั่งยืน

SCBX เชื่อว่าการพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญด้าน ESG ในกระบวนการการลงทุนสามารถนำไปสู่การตัดสินใจด้านการให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าที่ดีขึ้นและช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่มีการปรับค่าความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) ในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมด้วย

กลุ่มบริษัทโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนตามนโยบายการแนะนำการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท อีกทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในกลุ่มธุรกิจ Wealth เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายที่นำไปสู่การสื่อสารและแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าต่อไป ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนที่มุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ (ESG Thematic Fund) และกองทุนที่ผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวิเคราะห์ทางการเงิน (ESG Fund)

ธนาคารไทย
พาณิชย์ส่ง
เสริมการลงทุน
ที่ยั่งยืน

SCBX เชื่อว่าการพิจารณาประเด็นที่มีนัยสำคัญด้าน ESG ในกระบวนการการลงทุนสามารถนำไปสู่การตัดสินใจด้านการให้คำแนะนำการลงทุนกับลูกค้าที่ดีขึ้นและช่วยเพิ่มผลตอบแทนที่มีการปรับค่าความเสี่ยง (Risk-adjusted Return) ในระยะยาว ขณะเดียวกันยังเป็นการร่วมป้องกันและบรรเทาผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเสริมสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมด้วย

กลุ่มบริษัทโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนตามนโยบายการแนะนำการลงทุนอย่างรับผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมบริการด้านการให้คำแนะนำการลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภท อีกทั้งจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานในกลุ่มธุรกิจ Wealth เพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายที่นำไปสู่การสื่อสารและแนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าต่อไป ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์กองทุนที่มุ่งเน้นประเด็นด้านความยั่งยืนที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ (ESG Thematic Fund) และกองทุนที่ผนวกปัจจัยด้าน ESG เข้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการวิเคราะห์ทางการเงิน (ESG Fund)

ความมุ่งมั่นด้านการลงทุนที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่น
ด้านการลงทุน
ที่ยั่งยืน

กองทุนเปิด SCBCLEAN

ส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างยั่งยืน

กองทุนเปิด ‘SCB Global Sustainable Equity Fund’

หาโอกาสการลงทุนใน 10 ประเด็น

กองทุนเปิด SCBTHAICG

เน้นลงทุนในบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

กองทุนเปิด Electric Vehicles and Future Mobility (SCBEV)

มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV)

  1. การผลิตรถ EV
  2. ยานยนต์ไร้คนขับ
  3. การขนส่งส่วนตัว
  4. การผลิตอุปกรณ์พลังงานไฮโดรเจน
  5. แบตเตอรีลิเธียม
  6. การผลิตแร่ลิเธียม/ทองแดง
  7. โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า

Explore
Growing Economic Resilience

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

Explore
Growing
Economic
Resilience

เศรษฐกิจเพื่ออนาคต

Explore
Growing Economic Resilience

Economy for the future

Explore
Growing
Economic
Resilience

Economy for the future

  • การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ

  • ผลิตภัณฑ์และบริการทาง การเงินสีเขียว/ ESG