ผู้บริหารระดับสูง

นายอาทิตย์ นันทวิทยา

Chief Executive Officer

นายอารักษ์ สุธีวงศ์

Deputy Chief Executive Officer

นายอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์

Chief Risk Officer

นางวัลลยา แก้วรุ่งเรือง

Chief Legal Officer

Chief Compliance Officer

นางพัตราภรณ์ สิโรดม

Chief People Officer

นายมาณพ เสงี่ยมบุตร

Chief Finance & Strategy Officer

Mr. Dennis Thorsten Trawnitschek

Chief Technology Officer

นายนิพัทธ์ วัฒนาธิษฐาน

Chief Business Development Officer

นายสุธีรพันธุ์ สักรวัตร

Chief Marketing Officer

นายเสถียร เลี้ยววาริณ

Chief Sustainability Officer

นายนวพงษ์ นาคแจ้ง

Head of Audit