ร่วมเติบโตอย่าง
ยั่งยืนกับยานแม่ SCBX

SCBX    คือบริษัทแม่ของ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะของบริษัทลงทุน (Private Equity) เข้าถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์อนาคต เป็นธุรกิจที่มีโอกาสทางการเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนที่ดี และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน นอกเหนือไปจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบัน มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค ที่สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที มีความคล่องตัวในการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม

Our vision & mission

SCBX มีวิสัยทัศน์ที่ต้องการเป็น The Most Admired Financial Technology Group in ASEAN โดยมีเป้าหมายที่จะขยายฐานลูกค้าให้ถึง 200 ล้านราย ครอบคลุมทั้งในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยแนวทางการขยายธุรกิจไปต่างประเทศนั้นจะไปในลักษณะเข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้นำในอุตสาหกรรมหลักๆ สร้างแพลตฟอร์มและ ecosystem ให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสามารถในการเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SCBX มีพันธกิจที่มุ่งมั่นให้บริษัทในกลุ่มสามารถนำเสนอสินค้าและบริการด้านการเงินที่ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ เน้นความสะดวก ง่าย และความรวดเร็วในการใช้บริการ รวมถึงดูแลต้นทุนของการใช้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดผ่านศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกลุ่มบริษัทฯ (To Make finance simple, accessible and affordable for all through the power of technology and Innovations)

โดย SCBX มีบทบาทสำคัญในการ

1) กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายของกลุ่มธุรกิจ และการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2) ประสานการทำธุรกิจระหว่างบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้เกิด Synergy และการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กลุ่มธุรกิจทางการเงิน

3) กำกับดูแลโดยเพิ่มความคล่องตัวให้บริษัทย่อยได้มีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระ มีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพ และสามารถกำหนดกลยุทธ์การทำ ธุรกิจให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตและผลตอบแทนอย่างยั่งยืน

4) ขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ ที่สร้างการเติบโตให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ ขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

Why SCBX ?

ภายใต้เทรนพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ บริการทางการเงินเริ่มมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินจะง่ายขึ้นและมีความเชื่อมโยงถึงกันแบบแทบไร้ขีดจำกัด เมื่อทุกอย่างไปอยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัล และมีเทคโนโลยีบล็อกเชนที่สามารถยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ย่อมหมายความว่าความเชื่อมั่นจะขยับไปอยู่บนพื้นฐานของเทคโนโลยี

SCBX ได้จัดตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างกลุ่มธุรกิจที่จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ต่อยอดจากธนาคารที่มีความแข็งแกร่งไปสู่ธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งมีศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการใช้ฐานข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของลูกค้าในยุคดิจิทัล และเป็นผู้นำในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจการเงินในโลกแห่งอนาคต โดยให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและศักยภาพทางเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กว้างขวางมากขึ้น

A future
made
by all of us

SCBX เป็นเสมือนยานแม่ที่จะมีบริษัทลูกที่ดำเนินธุรกิจการเงิน ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน และดิจิทัลแพลตฟอร์มอีกหลายบริษัท เติบโตควบคู่กันไปกับธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม ภายใต้การบริหารจัดการที่ขับเคลื่อนอย่างคล่องตัว สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีการกำกับดูแลและการบริหารจัดการที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและรายได้ที่คาดหวังของแต่ละธุรกิจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและการแข่งขัน และสร้างศักยภาพของกลุ่มธุรกิจการเงิน SCBX ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว