สนับสนุนทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลง​

กลุ่ม SCBX ยังให้ความสนับสนุนทางการเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ​

นอกเหนือจากปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงาน กลุ่ม SCBX ยังให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3 – Indirect Emissions) หรือปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้า (Financed Emissions) ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ผ่านการออกแบบและนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม

ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึง ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการสนับสนุนทางการเงินให้กับลูกค้าในกรณีฐาน (Financed Emissions Baseline) ที่จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ Net Zero เมื่อต้นปี 2565 SCBX จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก Partnership for Carbon Accounting Financials หรือ PCAF เพื่อนำมาตรฐานสากลในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการเงินมาใช้ในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดย SCBX อยู่ระหว่างการจัดทำกลยุทธ์และแผนงานระยะยาวในการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอและการช่วยเหลือลูกค้าสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกันต่อไป ​

ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน

ด้วยความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ประกอบกับพลังงานหมุนเวียนเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ SCBX จึงให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนสินเชื่อและหุ้นกู้สีเขียว

ด้วยความมุ่งมั่นในการผลักดันประเทศก้าวสู่เศรษฐกิจ-สังคมคาร์บอนต่ำ กลุ่ม SCBX โดยธนาคารไทยพาณิชย์จึงส่งเสริมสินเชื่อ สีเขียวให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและย่อม (SME) และกลุ่มลูกค้าบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง

สนับสนุนตลาดการเงินไทย

ขณะเดียวกัน ยังสนับสนุนตลาดการเงินไทยผ่านการให้บริการการจัดจำหน่ายตราสารหนี้สีเขียวหรือกรีนบอนด์ตามมาตรฐานสากล ได้แก่ Green Bond Principles ซึ่งกำหนดโดย ICMA และ ASEAN Green Bond Standards ซึ่งกำหนดโดย ACMF​

ผลักดันการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

SCBEV(A)

มุ่งเน้นการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า หรือ (Electric Vehicles: EV) และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ EV​ซึ่งเป็นขุมพลังยานยนต์สะอาดแห่งอนาคต​

SCBCLEAN

มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของโลก

1. Decarbonization การใช้พลังงานที่ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
2. Digitalization การใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
3. Decentralization การกระจายการใช้พลังงานผ่านโครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดเก็บ

SCBGEESG

มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่ได้รับการพิจารณาโดยผู้จัดการการลงทุนว่ามีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคมในเชิงบวกและส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่ยั่งยืน​

กองทุนจะหาโอกาสการลงทุนใน 10 ประเด็น
1.พลังงานสะอาด
2.ประสิทธิภาพ
3.บริการด้านสิ่งแวดล้อม
4.การขนส่งที่ยั่งยืน
5.การจัดการทรัพยากรน้ำ
6.ความรู้และเทคโนโลยี
7.สุขภาพ
8.ความปลอดภัย
9.การเงินและสินทรัพย์ที่ยั่งยืน
10.คุณภาพชีวิต

Related
Content

เนื้อหาใกล้เคียงที่คุณอาจสนใจ

01/ 06
  • บริหารจัดการฟุตพริ้นท์ ขององค์กร

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Aliquid laudantium, est dolorem ipsam rem sunt cupiditate fugiat veniam officiis ut possimus impedit vel quidem ratione atque sit explicabo amet neque?

  • สร้างสรรค์นวัตกรรม และการลงทุนสู่ Net Zero ​​

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Aliquid laudantium, est dolorem ipsam rem sunt cupiditate fugiat veniam officiis ut possimus impedit vel quidem ratione atque sit explicabo amet neque?