ปรับเปลี่ยนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

กลุ่ม SCBX มุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจผ่านการบริหารประสิทธิภาพการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ​
1. การใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานในอาคารสำนักงาน​
2. การปรับระบบการทำงานของลิฟท์ และระบบปรับอากาศแบบ Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC)​
3. การเปลี่ยนระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีนัยสำคัญ​

ก้าวสู่การเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กลุ่ม SCBX สนับสนุนนโยบายของประเทศในการขับเคลื่อนภารกิจด้านพลังงานเพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย โดยได้นำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า (EV SHUTTLE BUS) มาใช้ในการรับ-ส่งพนักงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสถานีรถไฟฟ้า BTS/ MRT และได้ปรับเปลี่ยนรถผู้บริหารเป็นรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนช่วยลดการใช้น้ำมันได้ราว 400,000 ลิตร ในระยะเวลา 5 ปี คิดเป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้มากกว่า 500 ตันคาร์บอนไดอกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกป่าประมาณ 18 ไร่​

ส่งเสริมห่วงโซ่อุปทานรักษ์โลก​

กลุ่ม SCBX ร่วมกับคู่ค้าธุรกิจในการบริหารผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ผ่านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดให้คู่ค้าธุรกิจทุกรายลงนามรับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ SCB (SCB Supplier Code of Conduct) ซึ่งระบุแนวปฏิบัติที่ดีตามข้อกำหนดกฎหมาย คำนึงถึงการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม บนพื้นฐานการเคารพสิทธิมนุษยชน​

การจัดงานพิเศษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม​

กลุ่ม SCBX ยังกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดงานพิเศษที่เข้ามาจัดกิจกรรมหรือจำหน่ายสินค้าภายในพื้นที่อาคารสำนักงาน จะต้องเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ผู้รับเหมาจัดงานพิเศษจะต้องทำการคัดแยกขยะตามประเภทขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอินทรีย์ ก่อนนำทิ้งในจุดที่กำหนดไว้ หากฝ่าฝืนจะมีการลงโทษตามที่ระเบียบ​

งดใช้ภาชนะพลาสติก 5 ประเภทหลัก
1. ถุงพลาสติกชนิดหูหิ้ว
2. หลอดพลาสติก
3. แก้วน้ำพลาสติก
4. ขวดพลาสติก
5. ภาชนะที่ทำจากโฟม

ลดปริมาณขยะฝังกลบ

กลุ่ม SCBX ส่งเสริม ‘การลดและการคัดแยกขยะ’ เพราะทราบดีว่าเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและภาวะโลกร้อน จากการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปจำกัดโดยวิธีการฝังกลบ และเพิ่มการนำขยะไปใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)​

Related
Content

เนื้อหาใกล้เคียงที่คุณอาจสนใจ

01/ 06
  • สร้างสรรค์นวัตกรรม และการลงทุนสู่ Net Zero ​​

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Aliquid laudantium, est dolorem ipsam rem sunt cupiditate fugiat veniam officiis ut possimus impedit vel quidem ratione atque sit explicabo amet neque?

  • สนับสนุนทางการเงินเพื่อ การเปลี่ยนแปลง​

    Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Aliquid laudantium, est dolorem ipsam rem sunt cupiditate fugiat veniam officiis ut possimus impedit vel quidem ratione atque sit explicabo amet neque?