เจาะลึก SCBX’s Transformation และประเด็น Thailand Tech Advancement

: เจาะลึก SCBX’s Transformation และประเด็น Thailand Tech Advancement

เจาะลึก SCBX’s Transformation และประเด็น Thailand Tech Advancement

Exclusive Interview SCBX’s Transformation และประเด็น Thailand Tech Advancement ในงาน Techsauce Global Summit 2023 โดย ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์

ภาพรวมของเนื้อหา

จากการพูดคุยในหัวข้อ “AI at the Core of SCBX’s Transformation and Thailand’s Tech Leap” เมื่อ AI คือ แกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนและทรานส์ฟอร์มองค์กรของ SCBX และการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปสู่อนาคต โดย ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCBX ที่เจาะลึกถึงความสำคัญของนวัตกรรมในบทบาทของการเป็นตัวเร่งสร้างการเติบโต

ครอบคลุมทั้งการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและแนวโน้มความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย มุ่งก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง ด้วยวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยและการริเริ่มสร้างการมีส่วนร่วม SCBX พร้อมที่จะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมดิจิทัลของภูมิภาค

นวัตกรรม: ตัวเร่งสร้างการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง

ดร.อารักษ์ เริ่มต้นด้วยการเน้นถึงภูมิทัศน์ด้านนวัตกรรมของโลกโดยอ้างถึงเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ที่จัดสรรให้กับการวิจัยและพัฒนา (R&D) ใน 20 ประเทศแรกของโลกเมื่อเทียบกับประเทศไทย โดยประเทศที่พัฒนาแล้วมีแนวโน้มที่จะจัดสรรสัดส่วนที่มากขึ้นของ GDP ประเทศให้กับ R&D ซึ่งโดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 3% ถึง 5% ในทางตรงข้ามการจัดสรรของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1% แนวทางนี้เน้นย้ำถึงการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเหล่านั้น

ดร. อารักษ์ เปรียบเทียบวิวัฒนาการอันน่าอัศจรรย์ของเกาหลีใต้ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมาอย่างชัดเจน โดยแสดงให้เห็นถึงภูมิทัศน์เมืองที่ด้อยพัฒนาจากยุคก่อนหน้าเปรียบเทียบกับเมืองในปัจจุบันที่มีนวัตกรรมอันทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตที่โดดเด่นของเกาหลีใต้รวมถึงการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่สูงมากเมื่อเทียบกับ GDP เป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพของนวัตกรรมที่เป็นตัวนำในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

เส้นทางสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยีชั้นนำระดับภูมิภาค

จากนั้นการสนทนาก็เปลี่ยนไปสู่การเดินทางผจญภัยสู่การเปลี่ยนแปลงของ SCBX ดร.อารักษ์เน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงของ SCBX จากธนาคารที่มีอายุนับร้อยปีให้กลายเป็นกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนา โดยเทคโนโลยีที่อยู่ในโฟกัสของ SCBX คือ “A-B-C-D” AI, Blockchain, Cloud Computing และ Data Analytics ซึ่งดร.อารักษ์ยังได้เล่าถึงความมุ่งมั่นจริงจังที่สำคัญของ SCBX ที่ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีราว 5-7% (ประมาณ 2-3 พันล้านบาท) ให้กับเรื่องของ R&D โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความทุ่มเทอย่างแน่วแน่ในการผลักดันขอบเขตทางเทคโนโลยี

ดร.อารักษ์ ยังได้ตอกย้ำถึงความแตกต่างที่สําคัญ คือ การก้าวข้ามการนํานวัตกรรมมาใช้เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม สิ่งนี้ไม่เพียงนํามาซึ่งการผสมผสานความก้าวหน้าจากภายนอก แต่ยังหล่อเลี้ยงความสามารถภายในเพื่อสร้างโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งแนวทางนี้เป็นการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการส่งเสริมจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่เป็นเอกลักษณ์

นอกจากนี้ยังมองเห็นความสําเร็จของ SCBX ในฐานะกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำระดับภูมิภาคผ่านการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ: เพิ่มรายได้ที่เชื่อมโยงกับ AI จาก 10% เป็น 70% ภายในสามปี กลยุทธ์ AI ของ SCBX ครอบคลุมสองเส้นทาง: การยอมรับการนําเครื่องมือ AI ที่มีอยู่มาใช้ในวงกว้างในการดําเนินงานประจําวันและเจาะลึกการพัฒนา AI เพื่อบ่มเพาะความสามารถที่เป็นกรรมสิทธิ์

โครงการริเริ่มของ SCBX

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงถึงความก้าวหน้าของ SCBX ในด้านเทคโนโลยี ดร.อารักษ์เน้นถึงการบุกเบิกที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่ออุตสาหกรรม โดยหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นและชัดเจน คือ ระบบการโอนเงินระหว่างประเทศที่ใช้บล็อกเชนโดยร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก Robinhood แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่ การเปิดตัวบริการสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้ InnovestX และการทดลองด้าน Web3 ผ่าน SCB 10X

เพื่อเสริมสร้างบทบาทสําคัญของ AI ทั้งในการยอมรับในวงกว้างและการพัฒนาอย่างลึกซึ้ง กลุ่ม SCBX ได้ขับเคลื่อนความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์โดยวางให้ SCB DataX เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล Thai Financial Services LLM เพื่อเป็นฐานสําหรับ SCBX GPT และการทดลองอย่างต่อเนื่องที่ฝัง AI ไว้ในฟังก์ชั่นที่สําคัญ เช่น การวิเคราะห์สินเชื่อ (credit underwriting), การเพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน (investment portfolio optimization), การบริการลูกค้า และการโคดดิ้ง (coding) การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรแบบ “AI-first” เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความทุ่มเทของ SCBX ในการส่งเสริมด้านนวัตกรรม

“ทีมไทยแลนด์”

เพื่อผลักดันการเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาของไทยจาก 1% เป็น 3% ของ GDP ดร.อารักษ์ ได้ตอกย้ำแนวคิด “ทีมไทยแลนด์” โดยกรอบการทํางานนี้จะเน้นย้ำถึงศักยภาพของการทํางานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ รวมถึงหน่วยงานกํากับดูแล ผู้กําหนดนโยบาย สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน บุคคลที่มีความสามารถ และประชาชนชาวไทย

แนวทางเชิงกลยุทธ์เกี่ยวข้องกับการให้ความสนใจกับภาคส่วนที่มีความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น AI และซอฟต์แวร์เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่กําลังเติบโต ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้บุคคลมีส่วนร่วมในภาคส่วนเหล่านี้อย่างแข็งขัน ส่งเสริมความรู้สึกดึงดูดและแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเหล่านี้

Related content

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ

Related content

บทความอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ