ครั้งแรก กับ หุ้นกู้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นกู้ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2566

บริษัท เอสซีบี เอกซ์
จำกัด (มหาชน)
เสนอขายหุ้นกู้
ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
ครั้งที่ 1/2566

ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนกับยานแม่ SCBX

SCBX เป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงิน โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัดบริษัท เพอร์เพิล เวนเจอร์ส จำกัด และบริษัทอื่นๆ มียุทธศาสตร์มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาคที่น่าชื่นชม SCBX ขับเคลื่อนและเสริมความแข็งแกร่งด้านการพัฒนาและการดำเนินงานตามความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้านธุรกิจการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อาทิ การควบรวมกิจการ (M&A) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ พันธมิตรทางธุรกิจ และการถอนการลงทุน (Divestitures) เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์อนาคต และมีโอกาสทางการเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนที่ดี ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที ดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวและรอบคอบในการกำกับดูแลและบริหารความเสี่ยง และมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม

What’s new
on SCBX

ติดตามความคืบหน้าของการขยายโอกาสและการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ที่ SCBX ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ได้ในที่เดียว

Get the inside
stories

บทความและเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตแห่งเทคโนโลยีทางการเงินและดิจิทัล เพื่อความรู้ความเข้าใจ สำหรับการตัดสินใจที่แม่นยำ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก SCBX

01 / 05

ถ้าการเริ่มต้นเดินทางต้องใช้ความกล้าหาญ
การยืนหยัดบนเส้นทางนั้นต้องใช้ความพยายาม

ถ้าการเริ่มต้นเดินทาง
ต้องใช้ความกล้าหาญ
การยืนหยัดบนเส้น
ทางนั้นต้องใช้ความพยายาม

SCBX มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจที่มีอนาคตและศักยภาพสูง
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น