ยินดีต้อนรับสู่ SCBX

เรามุ่งมั่นสู่การเป็นกลุ่มเทคโนโลยี
ทางการเงินระดับภูมิภาค ที่น่าชื่นชมที่สุด
เพื่อสร้างศักยภาพใหม่ในโลกการเงิน

เรามุ่งมั่นสู่การเป็น
กลุ่มเทคโนโลยีทาง
การเงินระดับภูมิภาค
ที่น่าชื่นชมที่สุด
เพื่อสร้างศักยภาพ
ใหม่ในโลกการเงิน

ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนกับยานแม่ SCBX

SCBX   คือบริษัทแม่ของ กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ (SCBX Group) ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะของบริษัทลงทุน (Private Equity) เข้าถือหุ้นในบริษัทต่างๆ
โดยมุ่งเน้นยุทธศาสตร์การลงทุนในธุรกิจทางการเงินและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบโจทย์อนาคต เป็นธุรกิจที่มีโอกาสทางการเติบโตสูง ให้ผลตอบแทนที่ดี และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน นอกเหนือไปจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักในปัจจุบัน มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค ที่สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที มีความคล่องตัวในการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยง และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้อย่างทัดเทียม

What’s new
on SCBX

ติดตามความคืบหน้าของการขยายโอกาสและการพัฒนาธุรกิจต่างๆ ที่ SCBX ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ได้ในที่เดียว

Get the inside
stories

บทความและเรื่องราวเกี่ยวกับโลกอนาคตแห่งเทคโนโลยีทางการเงินและดิจิทัล เพื่อความรู้ความเข้าใจ สำหรับการตัดสินใจที่แม่นยำ โดยผู้เชี่ยวชาญจาก SCBX

01 / 05

ถ้าการเริ่มต้นเดินทางต้องใช้ความกล้าหาญ
การยืนหยัดบนเส้นทางนั้นต้องใช้ความพยายาม

ถ้าการเริ่มต้นเดินทาง
ต้องใช้ความกล้าหาญ
การยืนหยัดบนเส้น
ทางนั้นต้องใช้ความพยายาม

SCBX มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจที่มีอนาคตและศักยภาพสูง
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และคุณภาพชีวิตของผู้คนที่ดีขึ้น